Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam dňa 7.10.2019 o 17.00 hod. 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa zápisnice

3. Určenie návrhovej komisie

4.Kontrola uznesení z 10.zasadnutia ObZ zo dňa 28.8.2019 a z 11. zasadnutia ObZ zo dňa 13.9.2019

5.Strechy – nájomné byty nižšieho štandardu

6. Rada Materskej  školy Čaklov

7.Žiadosti nájomcov o opakované uzavretie nájomnej zmluvy v bytoch nižšieho štandardu 612-622 od 1.11.2019

8.Znenie nájomnej zmluvy nižšieho štandardu od 1.11.2019 s.č. 612-622

9.Rôzne

10.Diskusia

11.Záver