Oznam

Registrácia chovu zvierat sa vykonáva podľa § 40 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20191031 ) , na identifikáciu a registráciu ošípaných sa vzťahuje vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných zvierat

Registrácia chovu ošípaných je do  23.10.2020.

Tlačivá : 

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

Registrácia chovu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu