VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a VZN o miestnych daniach na území obce Čaklov

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Čaklov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Vysvetlenie k Návrhu VZN o miestnom poplatku a drobné stavebné odpady

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Čaklov o miestnych daniach na území obce

Návrh VZN o miestnych daniach na území obce

K Návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady  a Návrhu VZN o miestnych daniach môžu občania pripomienkovať alebo vzniesť námietky do 4.12.2020

Pripomienky a pozmeňujúce návrhy

4. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

DSCN5760

DSCN5763