Všeobecne záväzné nariadenia

P.č. č./rok NÁZOV Účinnosť
32. 1/2020 VZN č. 1/2020 o miestnych daniach na území obce 1.1.2021 
31. 2/2020 VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2021 
30. 2020

Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 upravujúcom nájom nájomných bytov postavených podporou štátu

9.12.2020
29. 3/2020  VZN č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou 4.12.2020 
28. 1/2019

VZN č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaklov

1.10.2019

27. 2/2018

VZN č.2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Čaklov

od 1.10.2018

26. 1/2018

VZN č.1/2018 o organizacii miestneho referenda

od  1.9.2018
25. 2/2017

VZN č.2/2017 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečistenia ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Čaklov

od 1.7.2017
24. 1/2017

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Čaklov

od 1.3.2017
23. 1/2016

Dodatok č.1 k VZN č.2/2011-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

od 15.11.2016
22. 3/2016

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čaklov

od 19.8.2016
21. 2/2016

VZN č.2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čaklov.Prevádzkový poriadok pohrebiska

od 1.1.2017
20. 1/2016

 VZN č.1/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov vo vlastníctve obce Čaklov  

od 1.6.2016 
19. 3/2015

 VZN č.3/2015 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu

od 1.1.2016
18. 2/2015 VZN o úhradách za služby poskytované obcou Čaklov od 18.3.2015
17. 1/2015 VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Čaklov od 6.2.2015
16. 1/2014 Dodatok č. 1 k VZN o poskytovaní opatr.služby od 1.7.2014
15. 1/2014 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Čaklov od 11.5.2014 od 11.5.2014
14. 3/2013 VZN o verejnom poriadku od 1.7.2013
13. 1/2013 Dodatok č.1 k VZN č.3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov MŠ a o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí od 1.9.2013
12. 1/2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jaz.školy, dieťa MŠ a školských zariadení od 2.3.2013
11 2/2011 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce od 1.5.2011
10. 1/2011 VZN o prevádzkovaní multifunkčného ihriska od 16.3.2011
9. 1/2010 VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov od 11.9.2010
8. 2/2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľ.službu v obci Čaklov od 1.1.2010
7. 7/2008 VZN, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v SR menia a dopĺňajú zásady a ostatné právne predpisy od 1.1.2009
6. 4/2008 VZN na poskytovanie sociálnej pomoci občanom obce od 1.1.2009
5. 3/2008

VZN č.3 o čiastočnej úhrade výdavkov MŠ a o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí

od 1.10.2008
4 2/2004 VZN o školskom obvode základnej školy na území obce Čaklov, ktorej zriaďovateľom je obec Čaklov od 22.5.2004
3 1/1999 VZN o chove a držaní zvierat na území obce Čaklov od 30.11.1999
2 3/1997 VZN o schválení Územného plánu zóny Čaklov od 19.9.1997
1 2/1997 VZN o udržiavaní čistoty a ochrane zelene na území obce Čaklov od 22.4.1997