Zverejnené zmluvy od r. 2018

Rok 2018

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Kúpna zmluva na pozemok  

Hudák spol.s.r.o. IČO: 36464562   prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 87 m2

 435.-€

10.1.2018 

16.1.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO : 36599361

MŠ Čaklov 495

podľa amper.hodnoty ističa v zmysle plat.a účinného ceníka poplatkov 

12.1.2018

16.1.2018

Kúpna zmluva a Dohoda o predkupnom práve

STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A 093 03 Vranov nad Topľou  IČO: 44970072 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcelné číslo 753/43, vo výmere 1250 m2

6250,00€

19.1.2018

19.1.2018

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Slovenská agentúra životného prostredia Bratislava IČO: 00626031 zmena zmluvy odsek 6.2 písm-a), z dôvodu aktualizácie zmluvy a Prílohy č.4 

viď zmluva č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87

24.1.2018

24.1.2018

Zmluva o poskytovaní verejného obstarávania

IPP Consulting s.r.o. Bratislava IČO: 50794698

zrealizovanie verejného obstáravania na výber zhotoviteľa staveb.prác na zákazku: MŠ obec Čaklov 

1000.-€

24.1.2018

25.1.2018

Kúpna zmluva č.Z201757317_Z

Baribal s.r.o. Levoča IČO: 44984740

Interierové vybavenie k projektu MŠ 

22 800.€-

5.1.2018

26.1.2018

Havarijné poistenie Hákový nosič

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava IČO :00585441 

poistná zmluva havarijné poistenie hakový nosiič č.zmluvy 5720096048

306,91 €/ročne 

2.2.2018

2.2.2018

Poistná zmluva

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava a.s. Bratislava IČO : 00585441  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č.3530574321 

25,50 €/ročne

3.2.2018 

3.2.2018 

Kúpna zmluva na kúpu bytov a technickej vybavenosti č.39 nájomných bytov nižšieho štandardu Čaklov /2018 

KP Solar s.r.o.  Sad SNP 663/18 Žilina IČO : 45626944 

kúpa bytový dom 39 b.j. nižšieho štandardu a technickej vybavenosti 

1 234 731.-€

26.2.2018

27.2.2018

Nájomná zmluva č. 270/2018

Dagmar Tancošová Čaklov č.501

nájomca bytu č.2/501 

ročne/117,96 € 

27.2.2018

28.2.2018

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 219/2017 o nájme obec.bytu

Martin Kotľár

Čaklov č.d. 614

predĺženie pred.zmluvy do 28.2.2021 

viď nájomná zmluva 219/2017

27.2.2018

28.2.2018

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP MŠ (4.triedna), Obec Čaklov 

 Ministerstvo práce, soc.vecí a rod.SR Bratislava IČO: 00681156 

viď dodatok č.1

viď  zmluva č.ZM_SEP-IMRK2-2017-000560

1.3.2018

1.3.2018

Rámcová dohoda o zákazke na nákup ošatenia pre Miestne občianske poriadkové služby

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 31700438

osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov MOPS

cena za mernú jednotku jednotlivých položiek 

7.3.2018

7.3.2018

Zmluva o dielo

MUDr.Tibor Kočiš Vranov n.T. 

posudzovanie odkázanosti FO na pomoc inej FO pri jednotlivých činnostiach

15.-€

12.3.2018

12.3.2018

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

STAON OKNA s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 44970072

zmluva o prevode nehnuteľností  p.č.753/43 

viď zmluva o budúcej zmluve čl.II

20.3.2018

20.3.2018

Poistná zmluva PZ:9489000050

KOOPERATÍVA,poisťovňa a.s. Bratislava IČO:00585441

úrazové poistenie od 1.4.2018-30.9.2018

6,80 €

28.3.2018

29.3.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov nad Topľou IČO : 00332933

prijímateľ poskyt.finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže od 1.1.2018 do 31.12.2018

310.- €

28.3.2018

29.3.2018

Zmluva o dielo č.60/2018

GRUND VRANOV n/T s.r.o. IČO: 31 686 974

Chodník a oplotenie" par. č. 533,534

15 717,23 €

4.4.2018

4.42018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

KOmunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17,  811 05  Bratislava  IČO: 31 595 545

ÚRAZOVÉ POISTENIE §52 poistná zmluva č.5190041961

65,00 €

09.04.2018

09.04.2018

Kúpna zmluva č.Z201814487_Z

STEBEL Tek s.r.o. Košice IČO: 51050919

Veľkokapacitná zberná nádoba 

20 999,- €

10.4.2018

10.4.2018

Kúpna zmluva č.Z201814489_Z

KRAJSPOL SK s.r.o. Žilina IČO: 36712736

Váhy 

3250.-€

10.4.2018

10.4.2018

Kúpna zmluva č.Z201814491_Z

UNIKONT SLOVAKIA spol.s.r.o. Dubnica nad Váhom IČO : 35786078

Nosič kontajnerov s kontajnermi

134 105.-€

10.4.2018

10.4.2018

Zmluva o dielo

CUBS plus s.r.o. Košice IČO:46 943 404

Vypracovanie dokumentácie-ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.   

708.-€ 

10.4.2018 

11.4.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

CUBS plus s.r.o. Košice IČO:46 943 404 

 Poskytovanie informácií a poradenstva pri spracuvávaní týkajúcich sa ochrany údajov  

34,80.-/mesačne

10.4.2018

11.4.2018 

Kúpna zmluva č.Z201816298_Z

Štýl -IVANOV s.r.o. Vyšný Kazmír IČO: 36498548  

Strojné vybavenie na podporu triedeného zberu 

67 639.-€

13.4.2018

13.4.2018

Zmluva č.148 019

Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava IČO : 00177474

financovanie podpory DHZ

1 400.-€ 

16.4.2018

16.4.2018

Zmluva o dielo č.61/2018

FEDAN s.r.o. Prešov IČO: 36770396

zhotovenie diela : Spevnená plocha 

22 878.-€

26.4.2018

26.4.2018

Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb č.28 019

Marius Pedersen a.s. Trenčín IČO:34115901

doplnenie o ďalšie spracovanie, prepravy odpadu 

ceny sú bez prisl.zákonného poplatku pre prisl.rok z.č.17/2004 Z.Z.

23.5.2018

24.5.2018

Kúpna zmluva č.1/2018

KP Solar s.r.o. Žilina IČO:45626944

prevod nehnuteľností 

1.- €

28.5.2018

28.5.2018

Darovacia zmluva č.2055/2018

Pierott n.o. Prešov IČO: 45710372

dar v prospech obdarovaného na liečebné účely

60.-€

31.5.2018

1.6.2018

Zmluva o dielo č. 62/2018

GRUND Vranov n.T. IČO:31686974

"Oprava bytovéhodomu č.508 "  

47 385,56 €

4.6.2018

5.6.2018

Zmluva o spolupráci č.USVRK-OIP-2018/000768-091

Ministerstvo vnútra SR Bratislava IČO: 00151866

vysporiadanie pozemkov v prospech obyvateľov MRK

viď zmluva č.USVRK-OIP-2018/000768-091

11.6.2018

11.6.2018

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

INNOGY Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 44291809

produkt FIX Premium 

33.- €

10.7.2018

11.7.2018

Zmluva o úvere č.700/194/2018

ŠFRB Bratislava IČO : 31749542

obstaranie nájomného bytu kúpou 39 NB NŠ 

158 130.- € 

16.7.2018 

16.7.2018 

Zmluva o úvere č.700/196/2018

ŠFRB Bratislava IČO: 31749542 obstaranie technickej vybavennosti kúpou 39 NB NŠ  83 510.-€ 16.7.2018 16.7.2018

Zmluva č.271/2018

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Soľ č.51,094 35 nájom nebytových priestorov súpisné číslo 120 a pozemku p.č.247

300.-/mesačne

1.8.2018

2.8.2018

Záložná zmluva č.700/194/2018

Štátny fond rozvoja bývania IČO:31749542 Bratislava záložné právo k nehnuteľnostiam LV č.2711 a LV č.663 k.ú. Čaklov viď zmluva

205 569,-€ 

2.8.2018

3.8.2018

Záložná zmluva č.700/196/2018

Štátny fond rozvoja bývania IČO: 31749542 Bratislava záložné právo LV č.2711 LV č.663 k.ú. Čaklov viď zmluva 

108 563,-€ 

2.8.2018

3.8.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA s.r.o. Vranov n.T. IČO:44970072  zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam-realizácia stavby 15 b.j. 

viď zmluva 

13.8.2018

14.8.2018

Zmluva č.0083-PRB/2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO: 30416094  dotácia na kúpu 39 náj.bytov NŠ Čaklov 

896 060.-€

8.8.2018

22.8.2018

Zmluva č.0084-PRB/2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO :30416094 dotácia na kúpu technickej vybavenosti 39 náj.bytov NŠ

84 890.-€

8.8.2018

22.8.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Súkromná základná škola Jastrabie nad Topľou IČO:42232368 prenájom priestorov  pre činnosť SZUŠ Jastarabie n.T. 

200.- €

10.9.2018

12.9.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA, s.r.o.

Vranov nad Topľou

IČO: 44 970 072

doplnenie parcely C-KN č.753/46 o výmere 415m2 zapísanej na LV č.663

viď dodatok

20.09.2018 

20.09.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o kúpe 39 náj. bytov a technickej vybavenosti

      KP Solar s.r.o.  Žilina IČO:45626944

doplnenie vety do bodu 3.1 a aktualizácia súm v bodoch 3.6, 3.7, 3.8   viď dodatok 20.9.2018   20.9.2018

Kúpna zmluva č.Z201839291_Z

Up Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO:313966674  

stravné lístky,poukážky 30 416,96 € 21.9.2018 24.9.2018

Zmluva o dielo

 prílohy-rozpočet stavby

prílohy

Príloha č. 3

Príloha č. 2

Ing.František Onderčo Sabinov IČO : 45427364

Výstavba komunitného centra v obci Čaklov 

290 921,18 €

24.9.2018

24.9.2018

 Zmluva o spolupráci č.z.USVRK -OIP-2018/001350-002

Ministerstvo vnútra SR Bratislava, IČO : 00151866  

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít  

viď zmluva  

26.9.2018 

26.9.2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 47691859 

preprava a manipulácia s biologicky rozložiteľného kuchynského  a reštauračného odpadu  

6,25 €

24.10.2018

24.10.2018

Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 39 NB nižšieho štandardu 

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO :00585 441

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 39 NB nižšieho štandardu 

312,38 €/ročne 

24.10.2018

25.10.2018

Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 33 NB nižšieho štandardu 

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO: 00585 441

poistenie majetku a zodpovednsti za škodu 33 NB nižšieho štandardu

291,31 €/ročne 

25.10.2018

26.10.2018

Zmluva o budúcej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č.2/2018

STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

kúpa bytov a technickej vybavennosti novej 15 b.j.

935 675,23 €

5.11.2018

6.11.2018

Úrazové poistenie

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava, IČO: 31595545 

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 17 poistených pracovných miest 

55,25 €

12.112018

13.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR

Okresný úrad Prešov 

Prešov IČO: 00151866

poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému -4.etapa"

5 000.- €

12.11.2019

13.11.2019

Kúpna zmluva Slovak Telekom a.s. Bratislava č.z. 9919842403

Slovak Telekom a.s. Bratislava

IČO : 35 763 469

telefón Gigaset C530

40.-€

26.11.2018

28.11.2018

Kúpna zmluva

Slovak Telekom a.s.Bratislava

IČO:

35 763 469

volaci program 

 30.-€ 

26.11.2018

28.11.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Sovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35 763 469

paušál 

29.-€/mesačne

26.11.2018

28.11.2018

 Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO: 36599361

elektrická prípojka domu 623 byt.č.1,byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

26.11.2018

11.12.2018

Zmluvy o  pripojení

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361

elektrická prípojka domu 624 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  

elektrická prípojka domu 625 byt č.1,byt č.2,byt č.3 

viď  zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361   elektrická prípojka domu 626 byt č.1,byt č.2,byt č.3

viď zmluva  

28.11.2018

 3.12.2018

11.12. 2018

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  elektrická prípojka domu 627 byt č.1,byt č.2, byt.č.3 

viď zmluva 

3.12.2018

11.12.2018

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361 elektrická prípojka domu 628 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď  zmluva  

3.12.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361  elektrická prípojka domu 629 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

26.11.2018 

11.12.2018 

 Zmluvy o pripojení

 Vychodoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 elektrická prípojka domu 630 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO: 36599361   elektrická prípojka domu 631 byt č.1, byt č.2, byt č.3

viď zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361 elektrická prípojka domu 632 byt č.1,byt č.2, byt č.3  

viď zmluva  

30.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení   

 Východoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO:36599361  elektrická prípojka domu 633 byt č.1, byt č.2, bytč.3

viď zmluva 

3.12.2018

11.12.2018

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 elektrická prípojka domu 634 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

3.12.2018

4.12.2018 

11.12.2018 

 Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  elektrická prípojka domu 635 byt č.1,byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

4.12.2018

11.12.2018 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35753469

Magio Internet XL

20,89.-€/mesačne  

5.12.2018

11.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA  

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35753469

biznis ISD Uni 200 telefonovanie obecný úrad  

viď zmluva  

5.12.2018

11.12.2018 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA  

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469  

Magio Internet L  MŠ   

viď zmluva 

5.12.2018

11.12.2018 

Zmluva o poskytnutí NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov č.z.I312041R53601

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  SR Bratislava IČO:00681156 

podpora opatrovateľskej služby v obci 

viď zmluva 

10.12.2018

11.12.2018

Poistná zmluva 9489000226

KOOPERATIVA a.s. Štefanovičova 4  816 23 Bratislava IČO: 00585 441 

úrazové poistenie od17.12.2018 -31.5.2019 

39,08 €

14.12.2018

17.12.2018

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.:USVRK-OIP-2018/000768-091

Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866

ustanovenie článku 3 doba trvania Zmluvy bod 3.2  

viď zmluva 

20.12.2018 

28.12.2018

Zmluva o dielo

M§T-WOOD s.r.o. Prešov IČO: 36330701 

súhlas na výrub drevnej hmoty,zvoz, štiepkovanie, odvoz,frézovanie

15.-€/m3 

28.12.2018

28.12.2018

Rok 2019

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Mandátna zmluva   JUDr. Ján Uhlík Vranov nad Topľou    Zabezpečenie všetkej právnej agendy obce 170.- €   31.12.2018  2.1.2019 

Záložná zmluva č.0083-PRB/2018/Z

Ministerstvo dopravy a výstavby  SR Bratislava IČO: 30416094  záložná zmluva 39 byty nižšieho štandardu 896 060.-€ 22.1.2019 1.2.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO:44970072

zriadenie vecného bremena Bytový dom 15 b.j. Obec Čaklov na nehnuteľnosti /viď zmluva/

50.-€

07.2.2019

08.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2019

Folklórna skupina Čaklov, občianske združenie Čaklov 394 IČO : 51873168 

úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití  dotácie z rozpočtu  obce Čaklov  

1800.- €

19.2.2019

20.2.2019

Kúpna zmluva na kúpu bytov a technickej vybavenosti Nájomné byty 15 b.j.Čaklov

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

 kúpa bytov a technická vybavenosť nájomné byty 15 b.j. Čaklov

904 510,34 €

27.2.2019

27.2.2019

Kúpna zmluva

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

6250.-€  

27.2.2019

27.2.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. 1/2019

STAON OKNA, s.r.o. Opálová 1096/1A  Vranov n.T.  :   44970072

budúca zmluva o kúpe bytov a technickej vybavenosti

904 510,34 €

27.2.2019

27.2.2019

Poistná zmluva

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 00585441

urázové poistenie dobrovoľnícka činnosť od 1.3.2019 -31.8.2019

 4,56.-€

28.02.2019

1.3.2019

Dodatok č.I312041R53601D01 k zmluve NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156 

viď dodatok

48 906.-€

1.3.2019

4.3.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2019

1 FC  Čaklov IČO: 35520027

úprava zmluvných podmienok, práv, a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí a použití dotácie z rozpočtu obce Čaklov  

3 500.-€

12.3.2019

15.3.2019.

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov n.T. Mestský úrad Vranov n.T. IČO: 003332933

poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa   

320.-€

18.3.2019

21.3.2019

Zmluva č. 149 065

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17       831 03  Bratislava 3

poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1 400,00€

1.4.2019

3.4.2019

Dodatok č.1 k zmluve o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o.

Vranov  nad Topľou IČO: 47691859

cena sa mení  na

8  €/za jeden kontajner o objeme 60 l

8.-€

3.4.2019

4.4.2019

Darovacia zmluva č.1193/2019

Pierott n.o. Prešov

IČO : 45740372

dar na liečebné účely 

60.-€

8.4.2019

11.4.2019

Zmluva o dielo

Mourez s.r.o. Vranov n.T. IČO:36486485

Vybudovanie spevnenej prístupovej plochy k 15 b.j. súp.č.335

16 170,26 €

14.5.2019

14.5.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena č.0463/3150/2019

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361

stavba : Bytový dom Čaklov -15 b.j.vecné bremeno z dôvodu umiestnenia  elektro-energetického zariadenia  

bezodplatne

16.5.2019

20.5.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo vnútra SR  Bratislava IČO: 00151866

miestne občianske poriadkové služby v obci Čaklov 

139 858,85 € 

17.5.2019

21.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06

Ministerstvo ŽP SR Bratislava, IČO : 42181810 

Rozšírenie separovaného zberu odadu v obci Čaklov 2.etapa 

232 727,70 € 

3.6.2019

3.6.2019

Zmluva o úvere č.700/182/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, IČO : 31749542

Obstaranie nájomného bytu kúpou 15.b.j.

486 450.- €

12.6.2019

13.6.2019

Zmluva o úvere č.700/183/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, IČO : 31749542

Obstaranie technickej vybavenosti kúpou 15.b.j. 

19 830.- €

12.6.2019

13.6.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP k projektu MOPS

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR, Bratislava IČO :00681156

viď dodatok č.1 

39 901,42.- €

21.6.2019

24.6.2019

Zmluva č.578/2019/OK

Prešovský samosprávny kraj Prešov IČO:37870475

Oprava a údržba priestorov  v kultúrnom dome 

3 000.- €

17.6.2019

25.6.2019

Zmluva o dielo

 Rozpočet

 Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Harmonogram MŠ

Príloha č. 5

REMOPEL, s.r.o.  Hollého 30,  083 01  Sabinov  IČO: 36474614

výstavba Materskej školy 4-triednej  obec Čaklov

453 225,78 €

4.7.2019

4.7.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Rozpočet

REMOPEL, s.r.o.  Hollého 30,  083 01  Sabinov  IČO: 36474614

viď Dodatok č. 1 

434 139,44 €

4.7.2019

4.7.2019

Dodatok č.I1312041R53601D02 k zmluve o poskytnutí NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov

 Ministerstvo práce,sociálných veci a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156

nová príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu z dôvodu zlučenia pracovných pozícií  

viď dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 

8.7.2019 

8.7.2019 

Záložná zmluva č.700/182/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava IČO: 31749542 

vid záložná zmluva č.700/182/2019 

486 450.-€ 

2.7.2019 

8.7.2019 

Záložná zmluva č.700/183/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava IČO:31749542

viď záložná zmluva č.700/183/2019

19 830.-€

2.7.2019

8.7.2019

Zmluva č.0093-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Ministerstvo dopravy  a výstavby SR Bratislava IČO : 2020799209

poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na kúpu 15 nájomných bytov bežného štandardu 

324 290.-€

10.7.2019

11.7.2019

Zmluva č.0094-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO:202079909

poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na kúpu technickej vybavenosti TV k 15 b.j. 

23 440.-€

10.7.2019 

11.7.2019 

Zmluva č.41/2019/OO

Ministerstvo vnútra SR -Okresný úrad Prešov IČO:00151866

Rozšírenie kamerového systému obce Čaklov / prepojenie na pult centralizovanej ochrany/

33 011,15.-€

12.7.2019

19.7.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Občianske združenie OBNOVA, Štefánikova 3891/19, 080 01 Prešov

spolupráca pri príprave a realizácii prešovského rómskeho festivalu v Prešove

350,00 €

18.7.2019

19.7.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001015 pre projekt Komunitné centrum v obci Čaklov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava IČO : 00681156 

predĺženie termínu ukončenia hlavných aktivít projektu Komunitné centrum v obci Čaklov  

viď zmluva zo dňa 9.8.2017 

24.7.2019 

24.7.2019 

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.2.2019 na kúpu bytov a technickej vybavenosti Nájomné byty 15 b.j. Čaklov

STAON OKNA s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 44970072

dodatok z dôvodu poskytnutia nižšieho úveru zo strany ŠFRB a poskytnutia vyššej dotácie zo strany MDaV SR Bratislava 

viď dodatok 

26.7.2019 

29.7.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.9.2017

SVK Tech Capital s.r.o.Vranov n.T. IČO: 36463825

zmena identifikačných údajov /zmena obchodného mena/

viď kúpna zmluva zo dňa 19.9.2019 

12.8.2019

12.8.2019

Zmluva o dielo

3MONT plus s.r.o. Vranov n.T. IČO:52070565

Výmena a oprava strešnej krytiny na 11.b.j -5 ks 

28 888,45.-€

19.8.2019

19.8.2019


    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


  Harmonogram zberu odpadu  

2019