Zverejnené zmluvy od r. 2018

Rok 2018

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Kúpna zmluva na pozemok  

Hudák spol.s.r.o. IČO: 36464562   prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 87 m2

 435.-€

10.1.2018 

16.1.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO : 36599361

MŠ Čaklov 495

podľa amper.hodnoty ističa v zmysle plat.a účinného ceníka poplatkov 

12.1.2018

16.1.2018

Kúpna zmluva a Dohoda o predkupnom práve

STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A 093 03 Vranov nad Topľou  IČO: 44970072 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcelné číslo 753/43, vo výmere 1250 m2

6250,00€

19.1.2018

19.1.2018

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Slovenská agentúra životného prostredia Bratislava IČO: 00626031 zmena zmluvy odsek 6.2 písm-a), z dôvodu aktualizácie zmluvy a Prílohy č.4 

viď zmluva č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87

24.1.2018

24.1.2018

Zmluva o poskytovaní verejného obstarávania

IPP Consulting s.r.o. Bratislava IČO: 50794698

zrealizovanie verejného obstáravania na výber zhotoviteľa staveb.prác na zákazku: MŠ obec Čaklov 

1000.-€

24.1.2018

25.1.2018

Kúpna zmluva č.Z201757317_Z

Baribal s.r.o. Levoča IČO: 44984740

Interierové vybavenie k projektu MŠ 

22 800.€-

5.1.2018

26.1.2018

Havarijné poistenie Hákový nosič

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava IČO :00585441 

poistná zmluva havarijné poistenie hakový nosiič č.zmluvy 5720096048

306,91 €/ročne 

2.2.2018

2.2.2018

Poistná zmluva

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava a.s. Bratislava IČO : 00585441  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č.3530574321 

25,50 €/ročne

3.2.2018 

3.2.2018 

Kúpna zmluva na kúpu bytov a technickej vybavenosti č.39 nájomných bytov nižšieho štandardu Čaklov /2018 

KP Solar s.r.o.  Sad SNP 663/18 Žilina IČO : 45626944 

kúpa bytový dom 39 b.j. nižšieho štandardu a technickej vybavenosti 

1 234 731.-€

26.2.2018

27.2.2018

Nájomná zmluva č. 270/2018

Dagmar Tancošová Čaklov č.501

nájomca bytu č.2/501 

ročne/117,96 € 

27.2.2018

28.2.2018

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 219/2017 o nájme obec.bytu

Martin Kotľár

Čaklov č.d. 614

predĺženie pred.zmluvy do 28.2.2021 

viď nájomná zmluva 219/2017

27.2.2018

28.2.2018

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP MŠ (4.triedna), Obec Čaklov 

 Ministerstvo práce, soc.vecí a rod.SR Bratislava IČO: 00681156 

viď dodatok č.1

viď  zmluva č.ZM_SEP-IMRK2-2017-000560

1.3.2018

1.3.2018

Rámcová dohoda o zákazke na nákup ošatenia pre Miestne občianske poriadkové služby

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 31700438

osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov MOPS

cena za mernú jednotku jednotlivých položiek 

7.3.2018

7.3.2018

Zmluva o dielo

MUDr.Tibor Kočiš Vranov n.T. 

posudzovanie odkázanosti FO na pomoc inej FO pri jednotlivých činnostiach

15.-€

12.3.2018

12.3.2018

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

STAON OKNA s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 44970072

zmluva o prevode nehnuteľností  p.č.753/43 

viď zmluva o budúcej zmluve čl.II

20.3.2018

20.3.2018

Poistná zmluva PZ:9489000050

KOOPERATÍVA,poisťovňa a.s. Bratislava IČO:00585441

úrazové poistenie od 1.4.2018-30.9.2018

6,80 €

28.3.2018

29.3.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov nad Topľou IČO : 00332933

prijímateľ poskyt.finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže od 1.1.2018 do 31.12.2018

310.- €

28.3.2018

29.3.2018

Zmluva o dielo č.60/2018

GRUND VRANOV n/T s.r.o. IČO: 31 686 974

Chodník a oplotenie" par. č. 533,534

15 717,23 €

4.4.2018

4.42018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

KOmunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17,  811 05  Bratislava  IČO: 31 595 545

ÚRAZOVÉ POISTENIE §52 poistná zmluva č.5190041961

65,00 €

09.04.2018

09.04.2018

Kúpna zmluva č.Z201814487_Z

STEBEL Tek s.r.o. Košice IČO: 51050919

Veľkokapacitná zberná nádoba 

20 999,- €

10.4.2018

10.4.2018

Kúpna zmluva č.Z201814489_Z

KRAJSPOL SK s.r.o. Žilina IČO: 36712736

Váhy 

3250.-€

10.4.2018

10.4.2018

Kúpna zmluva č.Z201814491_Z

UNIKONT SLOVAKIA spol.s.r.o. Dubnica nad Váhom IČO : 35786078

Nosič kontajnerov s kontajnermi

134 105.-€

10.4.2018

10.4.2018

Zmluva o dielo

CUBS plus s.r.o. Košice IČO:46 943 404

Vypracovanie dokumentácie-ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.   

708.-€ 

10.4.2018 

11.4.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

CUBS plus s.r.o. Košice IČO:46 943 404 

 Poskytovanie informácií a poradenstva pri spracuvávaní týkajúcich sa ochrany údajov  

34,80.-/mesačne

10.4.2018

11.4.2018 

Kúpna zmluva č.Z201816298_Z

Štýl -IVANOV s.r.o. Vyšný Kazmír IČO: 36498548  

Strojné vybavenie na podporu triedeného zberu 

67 639.-€

13.4.2018

13.4.2018

Zmluva č.148 019

Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava IČO : 00177474

financovanie podpory DHZ

1 400.-€ 

16.4.2018

16.4.2018

Zmluva o dielo č.61/2018

FEDAN s.r.o. Prešov IČO: 36770396

zhotovenie diela : Spevnená plocha 

22 878.-€

26.4.2018

26.4.2018

Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb č.28 019

Marius Pedersen a.s. Trenčín IČO:34115901

doplnenie o ďalšie spracovanie, prepravy odpadu 

ceny sú bez prisl.zákonného poplatku pre prisl.rok z.č.17/2004 Z.Z.

23.5.2018

24.5.2018

Kúpna zmluva č.1/2018

KP Solar s.r.o. Žilina IČO:45626944

prevod nehnuteľností 

1.- €

28.5.2018

28.5.2018

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č.27/2018

Ing.Branislav Kulich 

poskytovanie opatrovateľskej služby  

viď zmluva

28.5.2018

1.6.2018

Darovacia zmluva č.2055/2018

Pierott n.o. Prešov IČO: 45710372

dar v prospech obdarovaného na liečebné účely

60.-€

31.5.2018

1.6.2018

Zmluva o dielo č. 62/2018

GRUND Vranov n.T. IČO:31686974

"Oprava bytovéhodomu č.508 "  

47 385,56 €

4.6.2018

5.6.2018

Zmluva o spolupráci č.USVRK-OIP-2018/000768-091

Ministerstvo vnútra SR Bratislava IČO: 00151866

vysporiadanie pozemkov v prospech obyvateľov MRK

viď zmluva č.USVRK-OIP-2018/000768-091

11.6.2018

11.6.2018

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č.28/2018

Mgr.Helena Maximová 

poskytovanie opatrovateľskej služby 

viď zmluva

14.6.2018

17.6.2018

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

INNOGY Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 44291809

produkt FIX Premium 

33.- €

10.7.2018

11.7.2018

Zmluva o úvere č.700/194/2018

ŠFRB Bratislava IČO : 31749542

obstaranie nájomného bytu kúpou 39 NB NŠ 

158 130.- € 

16.7.2018 

16.7.2018 

Zmluva o úvere č.700/196/2018

ŠFRB Bratislava IČO: 31749542 obstaranie technickej vybavennosti kúpou 39 NB NŠ  83 510.-€ 16.7.2018 16.7.2018

Zmluva č.271/2018

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Soľ č.51,094 35 nájom nebytových priestorov súpisné číslo 120 a pozemku p.č.247

300.-/mesačne

1.8.2018

2.8.2018

Záložná zmluva č.700/194/2018

Štátny fond rozvoja bývania IČO:31749542 Bratislava záložné právo k nehnuteľnostiam LV č.2711 a LV č.663 k.ú. Čaklov viď zmluva

205 569,-€ 

2.8.2018

3.8.2018

Záložná zmluva č.700/196/2018

Štátny fond rozvoja bývania IČO: 31749542 Bratislava záložné právo LV č.2711 LV č.663 k.ú. Čaklov viď zmluva 

108 563,-€ 

2.8.2018

3.8.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA s.r.o. Vranov n.T. IČO:44970072  zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam-realizácia stavby 15 b.j. 

viď zmluva 

13.8.2018

14.8.2018

Nájomné zmluvy 272,273,274,275,327

Mgr.Anna Husivargová,Lucia Gavaľová,Stanislav Kmec,Štefánia Gogová,Miloš Marcin nájom obecného bytu bežného štandardu  

viď zmluva 

20.8.2018

22.8.2018

Zmluva č.0083-PRB/2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO: 30416094  dotácia na kúpu 39 náj.bytov NŠ Čaklov 

896 060.-€

8.8.2018

22.8.2018

Zmluva č.0084-PRB/2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO :30416094 dotácia na kúpu technickej vybavenosti 39 náj.bytov NŠ

84 890.-€

8.8.2018

22.8.2018

Nájomné zmluvy 277,278,279,280,286

Alena Kolečavová,Dominika Durkajová,MiroslavGaraj,Michal Bíž,Magdaléna Kamenská nájom obecného bytu bežného štandardu

viď zmluva

20.8.2018

22.8.2019

Nájomne zmluvy 281,282,283,284,285

Ing.Jozef Ungrady,Viktória Duhoňová,Peter Rapavý, Tatiana Jakubčinová, Tomáš Mastľák, nájom obecného bytu bežného štandardu

viď zmluva

20.8.2018

22.8.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Súkromná základná škola Jastrabie nad Topľou IČO:42232368 prenájom priestorov  pre činnosť SZUŠ Jastarabie n.T. 

200.- €

10.9.2018

12.9.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA, s.r.o.

Vranov nad Topľou

IČO: 44 970 072

doplnenie parcely C-KN č.753/46 o výmere 415m2 zapísanej na LV č.663

viď dodatok

20.09.2018 

20.09.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o kúpe 39 náj. bytov a technickej vybavenosti

      KP Solar s.r.o.  Žilina IČO:45626944

doplnenie vety do bodu 3.1 a aktualizácia súm v bodoch 3.6, 3.7, 3.8   viď dodatok 20.9.2018   20.9.2018

Kúpna zmluva č.Z201839291_Z

Up Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO:313966674  

stravné lístky,poukážky 30 416,96 € 21.9.2018 24.9.2018

Zmluva o dielo

 prílohy-rozpočet stavby

prílohy

Príloha č. 3

Príloha č. 2

Ing.František Onderčo Sabinov IČO : 45427364

Výstavba komunitného centra v obci Čaklov 

290 921,18 €

24.9.2018

24.9.2018

 Zmluva o spolupráci č.z.USVRK -OIP-2018/001350-002

Ministerstvo vnútra SR Bratislava, IČO : 00151866  

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít  

viď zmluva  

26.9.2018 

26.9.2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 47691859 

preprava a manipulácia s biologicky rozložiteľného kuchynského  a reštauračného odpadu  

6,25 €

24.10.2018

24.10.2018

Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 39 NB nižšieho štandardu 

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO :00585 441

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 39 NB nižšieho štandardu 

312,38 €/ročne 

24.10.2018

25.10.2018

Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 33 NB nižšieho štandardu 

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO: 00585 441

poistenie majetku a zodpovednsti za škodu 33 NB nižšieho štandardu

291,31 €/ročne 

25.10.2018

26.10.2018

Zmluva o budúcej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č.2/2018

STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

kúpa bytov a technickej vybavennosti novej 15 b.j.

935 675,23 €

5.11.2018

6.11.2018

Úrazové poistenie

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava, IČO: 31595545 

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 17 poistených pracovných miest 

55,25 €

12.112018

13.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR

Okresný úrad Prešov 

Prešov IČO: 00151866

poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému -4.etapa"

5 000.- €

12.11.2019

13.11.2019

Kúpna zmluva Slovak Telekom a.s. Bratislava č.z. 9919842403

Slovak Telekom a.s. Bratislava

IČO : 35 763 469

telefón Gigaset C530

40.-€

26.11.2018

28.11.2018

Kúpna zmluva

Slovak Telekom a.s.Bratislava

IČO:

35 763 469

volaci program 

 30.-€ 

26.11.2018

28.11.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Sovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35 763 469

paušál 

29.-€/mesačne

26.11.2018

28.11.2018

 Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO: 36599361

elektrická prípojka domu 623 byt.č.1,byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

26.11.2018

11.12.2018

Zmluvy o  pripojení

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361

elektrická prípojka domu 624 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  

elektrická prípojka domu 625 byt č.1,byt č.2,byt č.3 

viď  zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361   elektrická prípojka domu 626 byt č.1,byt č.2,byt č.3

viď zmluva  

28.11.2018

 3.12.2018

11.12. 2018

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  elektrická prípojka domu 627 byt č.1,byt č.2, byt.č.3 

viď zmluva 

3.12.2018

11.12.2018

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361 elektrická prípojka domu 628 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď  zmluva  

3.12.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361  elektrická prípojka domu 629 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

26.11.2018 

11.12.2018 

 Zmluvy o pripojení

 Vychodoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 elektrická prípojka domu 630 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO: 36599361   elektrická prípojka domu 631 byt č.1, byt č.2, byt č.3

viď zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361 elektrická prípojka domu 632 byt č.1,byt č.2, byt č.3  

viď zmluva  

30.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení   

 Východoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO:36599361  elektrická prípojka domu 633 byt č.1, byt č.2, bytč.3

viď zmluva 

3.12.2018

11.12.2018

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 elektrická prípojka domu 634 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

3.12.2018

4.12.2018 

11.12.2018 

 Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  elektrická prípojka domu 635 byt č.1,byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

4.12.2018

11.12.2018 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35753469

Magio Internet XL

20,89.-€/mesačne  

5.12.2018

11.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA  

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35753469

biznis ISD Uni 200 telefonovanie obecný úrad  

viď zmluva  

5.12.2018

11.12.2018 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA  

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469  

Magio Internet L  MŠ   

viď zmluva 

5.12.2018

11.12.2018 

Zmluva o poskytnutí NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov č.z.I312041R53601

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  SR Bratislava IČO:00681156 

podpora opatrovateľskej služby v obci 

viď zmluva 

10.12.2018

11.12.2018

Poistná zmluva 9489000226

KOOPERATIVA a.s. Štefanovičova 4  816 23 Bratislava IČO: 00585 441 

úrazové poistenie od17.12.2018 -31.5.2019 

39,08 €

14.12.2018

17.12.2018

Nájomná zmluva 289,291,292,293

Lýdia Giňová,Vladimír Kroka,Silvia Kaliášová,Helena Goroľová,Darina Goroľová

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 294,295,296,297,298

František Danko,Roman Ovšák,Miroslav Kolľár,Ján Tancoš,Ján Huňák,

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 299,300,301,302,303

Peter Ovšák,Ladislav Daňo,Peter Kotľár,Peter Giňo,Milan Giňo 

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 304,305,306,307,308

Michaela Ovšáková,René Malík,Monika Goroľová,Miroslav Huňák,Anna Goroľová

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluvy 309,310,311,312,313

Marek Huňák,Martin Huňák,Zdenko Tancoš,Jana Giňová,Stanislav Pešta

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 314,315,316,317,318

Viera Peštová,Stanislav Kotľár,Miroslav Giňo,Ján Giňo,Eva Balogová 

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 319,320,321,322,323,

Peter Kotľár,Ján Kotľár,Terézia Kotľárová,Milan Goroľ,Vladimír Kotľár,

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 324,325,288,326,

Roman Goroľ,Ján Kima,Miroslav Kroka,Dana Goroľová,

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.:USVRK-OIP-2018/000768-091

Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866

ustanovenie článku 3 doba trvania Zmluvy bod 3.2  

viď zmluva 

20.12.2018 

28.12.2018

Zmluva o dielo

M§T-WOOD s.r.o. Prešov IČO: 36330701 

súhlas na výrub drevnej hmoty,zvoz, štiepkovanie, odvoz,frézovanie

15.-€/m3 

28.12.2018

28.12.2018

Rok 2019

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Mandátna zmluva   JUDr. Ján Uhlík Vranov nad Topľou    Zabezpečenie všetkej právnej agendy obce 170.- €   31.12.2018  2.1.2019 

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve medzi Obcou Čaklov a JUDr. Jánom Uhlíkom

JUDr. Ján Uhlík Vranov nad Topľou  úhrada nákladov za straru času  

v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.655/2004 Z.Z. 

2.1.2019

2.1.2019

Záložná zmluva č.0083-PRB/2018/Z

Ministerstvo dopravy a výstavby  SR Bratislava IČO: 30416094  záložná zmluva 39 byty nižšieho štandardu 896 060.-€ 22.1.2019 1.2.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO:44970072

zriadenie vecného bremena Bytový dom 15 b.j. Obec Čaklov na nehnuteľnosti /viď zmluva/

50.-€

07.2.2019

08.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2019

Folklórna skupina Čaklov, občianske združenie Čaklov 394 IČO : 51873168 

úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití  dotácie z rozpočtu  obce Čaklov  

1800.- €

19.2.2019

20.2.2019

Kúpna zmluva na kúpu bytov a technickej vybavenosti Nájomné byty 15 b.j.Čaklov

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

 kúpa bytov a technická vybavenosť nájomné byty 15 b.j. Čaklov

904 510,34 €

27.2.2019

27.2.2019

Kúpna zmluva

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

6250.-€  

27.2.2019

27.2.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. 1/2019

STAON OKNA, s.r.o. Opálová 1096/1A  Vranov n.T.  :   44970072

budúca zmluva o kúpe bytov a technickej vybavenosti

904 510,34 €

27.2.2019

27.2.2019

Poistná zmluva

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 00585441

urázové poistenie dobrovoľnícka činnosť od 1.3.2019 -31.8.2019

 4,56.-€

28.02.2019

1.3.2019

Dodatok č.I312041R53601D01 k zmluve NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156 

viď dodatok

48 906.-€

1.3.2019

4.3.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2019

1 FC  Čaklov IČO: 35520027

úprava zmluvných podmienok, práv, a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí a použití dotácie z rozpočtu obce Čaklov  

3 500.-€

12.3.2019

15.3.2019.

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov n.T. Mestský úrad Vranov n.T. IČO: 003332933

poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa   

320.-€

18.3.2019

21.3.2019

Zmluva č. 149 065

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17       831 03  Bratislava 3

poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1 400,00€

1.4.2019

3.4.2019

Dodatok č.1 k zmluve o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o.

Vranov  nad Topľou IČO: 47691859

cena sa mení  na

8  €/za jeden kontajner o objeme 60 l

8.-€

3.4.2019

4.4.2019

Darovacia zmluva č.1193/2019

Pierott n.o. Prešov

IČO : 45740372

dar na liečebné účely 

60.-€

8.4.2019

11.4.2019

Nájomná zmluva č.328/2019

Milan Tancoš

nájom obecného bytu nižší štandard

9,83 €

29.4.2019

2.5.2019

Zmluva o dielo

Mourez s.r.o. Vranov n.T. IČO:36486485

Vybudovanie spevnenej prístupovej plochy k 15 b.j. súp.č.335

16 170,26 €

14.5.2019

14.5.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena č.0463/3150/2019

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361

stavba : Bytový dom Čaklov -15 b.j.vecné bremeno z dôvodu umiestnenia  elektro-energetického zariadenia  

bezodplatne

16.5.2019

20.5.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo vnútra SR  Bratislava IČO: 00151866

miestne občianske poriadkové služby v obci Čaklov 

139 858,85 € 

17.5.2019

21.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06

Ministerstvo ŽP SR Bratislava, IČO : 42181810 

Rozšírenie separovaného zberu odadu v obci Čaklov 2.etapa 

232 727,70 € 

3.6.2019

3.6.2019

Zmluva o úvere č.700/182/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, IČO : 31749542

Obstaranie nájomného bytu kúpou 15.b.j.

486 450.- €

12.6.2019

13.6.2019

Zmluva o úvere č.700/183/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, IČO : 31749542

Obstaranie technickej vybavenosti kúpou 15.b.j. 

19 830.- €

12.6.2019

13.6.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP k projektu MOPS

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR, Bratislava IČO :00681156

viď dodatok č.1 

39 901,42.- €

21.6.2019

24.6.2019

Zmluva č.578/2019/OK

Prešovský samosprávny kraj Prešov IČO:37870475

Oprava a údržba priestorov  v kultúrnom dome 

3 000.- €

17.6.2019

25.6.2019

Zmluva o dielo

 Rozpočet

 Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Harmonogram MŠ

Príloha č. 5

REMOPEL, s.r.o.  Hollého 30,  083 01  Sabinov  IČO: 36474614

výstavba Materskej školy 4-triednej  obec Čaklov

453 225,78 €

4.7.2019

4.7.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Rozpočet

REMOPEL, s.r.o.  Hollého 30,  083 01  Sabinov  IČO: 36474614

viď Dodatok č. 1 

434 139,44 €

4.7.2019

4.7.2019

Dodatok č.I1312041R53601D02 k zmluve o poskytnutí NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov

 Ministerstvo práce,sociálných veci a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156

nová príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu z dôvodu zlučenia pracovných pozícií  

viď dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 

8.7.2019 

8.7.2019 

Záložná zmluva č.700/182/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava IČO: 31749542 

vid záložná zmluva č.700/182/2019 

486 450.-€ 

2.7.2019 

8.7.2019 

Záložná zmluva č.700/183/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava IČO:31749542

viď záložná zmluva č.700/183/2019

19 830.-€

2.7.2019

8.7.2019

Zmluva č.0093-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Ministerstvo dopravy  a výstavby SR Bratislava IČO : 2020799209

poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na kúpu 15 nájomných bytov bežného štandardu 

324 290.-€

10.7.2019

11.7.2019

Zmluva č.0094-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO:202079909

poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na kúpu technickej vybavenosti TV k 15 b.j. 

23 440.-€

10.7.2019 

11.7.2019 

Zmluva č.41/2019/OO

Ministerstvo vnútra SR -Okresný úrad Prešov IČO:00151866

Rozšírenie kamerového systému obce Čaklov / prepojenie na pult centralizovanej ochrany/

33 011,15.-€

12.7.2019

19.7.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Občianske združenie OBNOVA, Štefánikova 3891/19, 080 01 Prešov

spolupráca pri príprave a realizácii prešovského rómskeho festivalu v Prešove

350,00 €

18.7.2019

19.7.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001015 pre projekt Komunitné centrum v obci Čaklov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava IČO : 00681156 

predĺženie termínu ukončenia hlavných aktivít projektu Komunitné centrum v obci Čaklov  

viď zmluva zo dňa 9.8.2017 

24.7.2019 

24.7.2019 

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.2.2019 na kúpu bytov a technickej vybavenosti Nájomné byty 15 b.j. Čaklov

STAON OKNA s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 44970072

 dodatok z dôvodu poskytnutia nižšieho úveru zo strany ŠFRB a poskytnutia vyššej dotácie zo strany MDaV SR Bratislava 

viď dodatok 

26.7.2019 

29.7.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.9.2017

SVK Tech Capital s.r.o.Vranov n.T. IČO: 36463825

zmena identifikačných údajov /zmena obchodného mena/

viď kúpna zmluva zo dňa 19.9.2019 

12.8.2019

12.8.2019

Poistná zmluva PZ 9489000406

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.Bratislava IČO: 00585441

úrazové poistenie aktivačná činnosť

34,02 €

13.8.2019

19.8.2019

Zmluva o dielo

3MONT plus s.r.o. Vranov n.T. IČO:52070565

Výmena a oprava strešnej krytiny na 11.b.j -5 ks 

28 888,45.-€

19.8.2019

19.8.2019

Nájomná zmluva č.329/2019

Mgr.Anna Husivargová Čaklov č.335 

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

125,97 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.330/2019

Lucia Gavaľová Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

125,89 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.333/2019

Miloš Marcin Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

145,52 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.334/2019

Alena Kolečavová Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

130.78 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.335/2019

Dominika Durkajová Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

144,98 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.336/2019

Miroslav Garaj Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2019

144,98 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.338/2019

Magdaléna Kamenská Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2022

130/25 €/mesačne

20.8.2019 

21.8.2019

Nákomná zmluva č.339/2019

Ing.Jozef Ungrady Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2022

144,98 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.337/2019

Peter Rapavý Čaklov č.247

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

145,60 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.332/2019

Veronika Mastiľáková Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

145,60 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,    911 01  Trenčín   IČO:34115901

zber, vývoz a zneškodnenie odpadu v obci Čaklov

viď príloha č. 1 Zmluvy

27.8.2019

27.8.2019

Nájomná zmluva č.340/2019

Anna Bugošová Čaklov č.331

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

150.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.341/2019

Helena Kollárová Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

150 €/mesačne 

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.342/2019

Silvia Prokopiuk Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.343/2019

Mariana Kmecová Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva 344/2019

Ing.Mária Gajdošová

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173.-€/mesačne 

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.346/2019

Darina Hrešková Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

172.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.347/2019

 Miriam Palenčíková Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020 

172.-€/mesačne 

30.8.2019 

25.9.2019 

Nájomná zmluva 348/2019

Viera Mihalčinová  Čaklov č.320

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

172.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.349/2019

Ján Slipecký Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.350/2019

Peter Štovka Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

172,- € /mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.351/2019

Jana Moravčíková Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.352/2019

Ján Hubcej Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.353/2019

Mariana Rakocy Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.354/2019

Alena Knišová Čaklov č.229 

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.345/2019

Vladimír Cvejkuš Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Zmluva o poskytnutí dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky IČO:00151 513  Bratislava 

výstavba destkého ihriska,nákup športovej výbavy

11 000.-€

4.9.2019

23.9.2019

Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361

 byt č.1,č.2, č.3, č.4, č.5 v bytovom dome súpisné číslo 550

viď zmluvy

13.9.2019

16.9.2019

Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361

byt č.6,č.7,č.8,č.9,č.10 v bytovom dome súpisné číslo 550

viď zmluvy 

13.9.2019

16.9.2019

Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete

Výchoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 

byt č.11,č.12,č.13,č.14,č.15 v bytovom dome  súpisné číslo 550

viď zmluvy 

13.9.2019

16.9.2019

Zmluvy o združenej dodávke plynu

Innogy Slovensko a.s.o. Bratislava IČO: 44291809

dodávka plynu 

viď zmluvy 

18.9.2019

21.9.2019

Nájomná zmluva č.331/2019

Ing. Pavol Caban

nájom bytu bežného štandardu od 16.9.2019 do 31.8.2020

130,78 €/mesačne

25.9.2019

27.9.2019

Zmluva o dielo č.2848/2019/A1K

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice IČO: 36570460

zaevidovanie pripojenia na VK - zrealizovaná prípojka 

podľa skutočného množstva spotrebovaného materiálu v súlade s platnými cenníkmi VVS

24.9.2019

30.9.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu bytových domov

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO:00585441

poistenie bytového domu 550

292,15 €/ročne

17.9.2019

30.9.2019

 Poistenie bytového domu 550 p.č.6 604 492 787

Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava IČO :00585441 

 pripoistenie bytového domu 550

 283,81 €/ročne

23.8.2019 

2.10.2019 

Poistná zmluva č.9479000214

Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava IČO :00585411

úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 

2,27 €

30.9.3019

2.10.2019

Zmluva o prístupe ku kamerovému systému obce

Ministerstvo vnútra SR IČO : 00151866

kamerový systém 

viď zmluva 

30.9.2019

7.10.2019

Zmluva č.90-00156289PO2019

Východoslovenská vodárenská spoločnosť  IČO: 36570460 

dodávka vody  a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

viď zmluva

3.10.2019

4.10.2019

Zmluva o dielo č.191001 podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka

IFOsoft s.r.o. Prešov IČO: 31666108

dodávka programového vybavenia podľa požiadaviek odberateľa

242,64.-€

8.10.2019

15.10.2019


    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


  Harmonogram zberu odpadu  

2019