Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam dňa 12.10.2022 o 17.00 hod. 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie návrhovej komisie

3. Určenie zapisovateľa zápisnice

4.Kontrola uznesení z 3. a 4. zasadnutia ObZ zo dňa 15.6.2022 a zo dňa 18.7.2022

5.Žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv 33 NB

6. Žiadosť o nájomný byt 613/3 -Ovšák Michal / syn nájomcu /

7. Zaradenie do funkcie technika – strojníka DHZ obce

8. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za r.2022

9.Rôzne

10.Diskusia

11.Záver