Voľné pracovné miesto - školník/údržbár - Oficiálna stránka obce Vlčany

Základná škola Čaklov informuje  o voľnom pracovnom mieste na pozíciu školníka - kuriča, ktoré je od 4.9.2023 voľné . 

 

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Č.k.             Dátum konania              Dátum zverejnenia                Potvrdenie účasti          

3/2023         21.8.2023                        21.8.2023                               7 dní                        

Predmet:  Ľubica Nováková ,094 35 Čaklov 246-žiadosť o povolenie súhlasu na výrub drevín

podľa § 47 odst.3 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane/prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom  na parcele v k.ú. Čaklov.        

                                                                                                                                                 

                                                                                        Vyvesené : 3.7.2023

LINK :   Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydinová farma ČAKLOV

voľby do NR

V súlade s § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 30.septembra 2023, starosta obce určuje :

                                                                         volebný okrsok č.1 : Kultúrny dom 

                                                                         volebný okrsok č.2: Školská jedáleň pri MŠ 

 link: Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do NR SR

link : Menovanie zapisovateľov do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v obci Čaklov

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

  link :  INFORMÁCIA PRE VOLIČOV

       Voľba poštou

         Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

    ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb 

  • (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.Oznámenie vo veci stavby :

" V - 209, Vranov n/T - Hlinné, úprava vedenia  VN "

" V - 209,V- 498 Vranov n/T - Hlinné - úprava prípojok VN,NN "     

link :   VEREJNÁ VYHLÁŠKA

link :    prílohy : situácie

Verejná vyhláška                                                                        vyvesené : 29.5.2023

ROZŠÍRENIE VODOVODU A KANALIZÁCIE -ZARIADENIE PRE SENIOROV ČAKLOV v k.ú.Čaklov

stiahnuť 1

KONTAKT NA  BEŽNÉ  OPRAVY NA BYTOVÝCH DOMOCH OBCE 

                                         Pavol Biž 

telefonicky alebo po nedovolani zaslaním správy SMS  0952 065 681 

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 číslo konania         Dátum začatia konania      Dátum zverejnenia     Potvrdenie účasti           

 165/1/2023             24.1.2023                           24.3.2023                    7 dní                             

Spojená škola Čaklov, 094 35 Čaklov 249                                                                                                                                             

 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcelách v k.ú. Čaklov.

.

podakovanie

rodiny  Halasovej Čaklov č.d.336

" Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hasičom  za záchranu našich životov a záchranu nášho  rodinného domu. Veľká vďaka patrí aj nášmu pánovi starostovi, ktorý nám svojím konaním veľmi pomohol. "    

Vážení spoluobčania : 

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí vo voľbách podporili svojho kandidáta.Volebná účasť 57,76 % svedčí o tom, že väčšina našich občanov sa zaujíma o dianie v našej obci.Som presvedčený, že je v záujme nás všetkých,vrátane novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech občanov a verím, že spoločnými silami dokážeme ďalej napĺňať naše ciele, ktoré som prezentoval vo svojom volebnom programe.Chcem byť starostom obce pre všetkých a vykonávať svoju funkciu zodpovedne a čestne.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem za prejavenú dôveru.

Andrej DRAGULA

                                                                                                                                  výsledky

Novým starostom obce Čaklov sa podľa výsledkov hlasovania stal Andrej Dragula.

Víťaz volieb na post starostu v obci  v komunálnych voľbách získal od občanov obce 

401 hlasov, čo predstavuje 35,99 %  všetkých hlasov.

Účasť v komunálnych voľbách v obci bola 57,76 % .Platný hlas odovzalo 1131 voličov.

Počet zapísaných voličov                                                                                      1958

Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                        1131

Počet planých hlasov do obecného zastupiteľstva                                                1109

Počet platných hlasov starostu obce                                                                      1114


Počet platných hlasov pre kandidátov  na starostu obce Čaklov menovite: 

Andrej  DRAGULA                                                                                                 401

Ján GOROĽ                                                                                                            288

Eva MAĽUDYOVÁ                                                                                                  217

Bernardína JEDINÁKOVÁ, Ing.                                                                             128

Peter  VOZŇÁK                                                                                                        80 


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov  obecného zastupiteľstva : 

Martin BIŽ                                                                                                               448

Milan MEDVEC                                                                                                       367

Gabriela ŠMAJDOVÁ, Ing.                                                                                    367

Stanislav HUDÁK                                                                                                   357

Silvia KMECOVÁ,PhDr.,MBA                                                                                327 

Ján DEMETER, Ing.                                                                                               323

Jozef UNGRADY                                                                                                    318

Miroslav HUŇÁK                                                                                                    305 

Bernardína JEDINÁKOVÁ,Ing.                                                                             299

             

 NAHRADNÍCI  - kandidáti, ktorí neboli zvolení  za poslancov do obecného zastupiteľstva

 LINK : 

 NAHRADNÍCI - poslanci v poradí podľa počtu získaných hlasov


 

 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti

• prekryte si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom,

• do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet voličov

v danom okamihu,

• ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup,

• pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky,

• v prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač

dezinfekcie, použite vlastnú,

• volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť. Pri predložení občianskeho

preukazu vás preto člen komisie vyzve, aby ste si respirátor na chvíľu zložili a ukázali

tvár - po overení vašej totožnosti si respirátor môžete opäť nasadiť,

• použite vlastné písacie potreby,

• po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky.

grafika spojené voľby 2022 - covid19

Dušičky, pamiatka zosnulých sa blíži, tak si poďme urobiť krásnu spomienku. Ponorme sa aj napriek hluku vôkol seba do spomienok a zaspomínajme si na spoločne strávené chvíle, ktoré neodvial ani čas do zabudnutia na našich blízkych, ktorí tu už s nami nie sú. Skúsme sa inšpirovať zbierkou krásnych venčekov z prírodného materiálu, ktoré pripravili žiaci našej Základnej školy v rámci programu Zelená škola, v ktorom sa zapojili do výzvy „Viac lásky a menej plastov". Alebo tiež našou pohľadnicou z centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktorú pre Vás pripájame.Popri tom v úcte zapáľme malú sviečku, položme kvietok, ktorý možno v noci zničí mráz, zašepkajme skromnú modlitbu a zotrvajme v tichosti v spomienkach.

Koordinátorka programu Zelená škola Mgr. Ľudmila Saladiaková

Pohľadnica

zariadenieseniorov

  volby-covid-hlasovanieINFO  LINK   : https://www.minv.sk/?informacie-komisia-pre-volby&sprava=spojene-volby-specialny-sposob-hlasovania-volicov-v-izolacii-alebo-karantene-z-dovodu-covid-19

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Marcela Kocáková

Kontakt:

Prijímanie žiadostí  o špeciálne hlasovanie  je možné najskôr  v pondelok 24.októbra 2022 

 volby2022                                      Image39399        

INFORMÁCIA A LEHOTA

NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

  

Kandidátne listiny pre voľby starostu obce a voľby do obecného zastupiteľstva

je možné podať v pracovných dňoch počas úradných hodín obecného úradu 


                                                            Pondelok,Utorok,Štvrtok :  8.00 hod. - 16.hod.

                                                             Streda :  8.00 hod.- 17.00 hod.

                                                             Piatok :  8.00  hod.- 15.00 hod. 

  

Termín odovzdania kandidátnych listín je

30.august 2022 do 24.00 hod.

TERMÍN A PRESNÝ ČAS ODOVZDANIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN

 

DŇA 30.8.2022 (utorok) ODPORÚČAME VOPRED DOHODNÚŤ TELEFONICKY 

   


0917 874 313   z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Obecnom úrade Čaklov.Obec Čaklov zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v r.2022

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022


Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022


 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

  

ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/obec_letecky.jpg

Samospráva

Top správa

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/den_matiek_c.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/bocian_hniezdo.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/park.jpg

Život v obci

Top správa

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2013/caklov_cd.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turnaj_kalcet.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turisticka_akcia.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/fsk_caklov.jpg

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...