Pozvanky na zasadnutie OZ

 OZNAM                                                                                                                                                                                                                                             /zverejnené 22.8.2023/

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe podnetu zo zasadnutia predsedov komisií, zvoláva starosta obce 4.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

28.8.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Kontrola uznesení z 1.2.3.zasadnutia ObZ

5 Žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv v bytovom dome 550 a bytovom dome 335

6. Žiadosť o byt : Palenčík Dávid 558/8, Štovková Anna 550/11

7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ Čaklov

8. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre 1 FC Čaklov

9. Schválenie zámeru odpredaja pozemku pre Cyrila Huňáka Čaklov 603

10.Rôzne

11.Diskusia

12.Záver

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 7.6.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 14.06.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa 

3. Návrhová komisia

4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 

5. Záverečný účet  a rozpočtové hospodárenie za r. 2022

6.Schválenie tvorby  rezervného fondu vo výške 10%  prebytku rozpočtového hospodárenia za r.2022

7.Žiadosť o finančnú výpomoc  na obnovu  požiarom poškod.rodinného domu Peter Tancoš

8.Projekt zdravotného strediska + spoluúčasť /projekt/ 

9. Projekt multifunkčného ihriska + spoluúčasť /projekt/

10.Oprava a rozšírenie Domu smútku 

11.Vybudovanie -workoutové ihrisko + spolúčasť /projekt/ 

12.Žiadosť o finančný príspevok  miestnej  rómskej komunity - výlet do Osvienčimu

13. Schválenie zámeru - kúpa pozemku Cyril Huňák  Čaklov 603

14. Ukončenie nájmu Mastiľáková Veronika v byt. j. 335/15

15.Pridelenie  bytu v byt.jednotke 335/15

16. Rôzne

17. Diskusia 

18. Záver 

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 11.5.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 17.5.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Schválenie-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

5.Ukončenie nájmu byt č.4 byt.j. 550 – Mariana Kmecová

6.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j. 335 – Mária Kmecová

7.Ukončenie nájmu byt č.5 byt.j. 335 -Miloš Marcin

8.Ukončenie nájmu byt č. 11 byt.j. 335 – Ing.Jozef Ungrady

9.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j.550 – Silvia Prokopiuk

10.Pridelenie bytu č.4 / byt. j. 550

11.Pridelenie bytu č.3 / byt. j. 335

12. Pridelenie bytu č.5/ byt.j. 335

13. Pridelenie bytu č.11/ byt. j. 335

14. Pridelenie bytu č.3 byt.j.550

15. Prerokovanie zákonnosti postupu obcí  pri prevode majetku-Okresná prokuratúra

16. Vodovodná prípojka - ZŠ 

17. Plán hlavných úloh  pre obec Čaklov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, v roku 2023

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Záver