Pozvanky na zasadnutie OZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      zverejnené : 24.5.2024

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

 30. 5.2024 /štvrtok/ o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Čaklov.

PROGRAM : 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa  
  3. Návrhová komisia 
  4.Územný plán obce
  5. Audítorská správa 
  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2023 
  7. Záverečný účet obce Čaklov za rok 2023
  8. Schválenie tvorby rezervného fondu 
  9.Úprava rozpočtu  za r. 2024
 10.Vyjadrenie firmy  k uzneseniu veterného parku 
 11.Rôzne
 12.Diskusia 

                                                                                                                                                                  zverejnené : 3.5.2024

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať10.5.2024 / streda / o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Čaklov.

 Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa

 3. Návrhová komisia

 4.Žiadosť o opakované uzavretie NZ – Bodnár Milan byt č.11Čaklov č.335 od 4.7.2024

 5. Žiadosti o opakované uzavretie NZ byty nižšieho štandardu byty od č. 623 – do č.635 od 1.7.2024

 6. Schválenie VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3/2023 ÚPN-O Čaklov,

 7. Schválenie zmien a doplnkov č. 3/2023 ÚPN-O Čaklov

 8.VZN o úhrade za sociálnu službu

 9. VZN o pohrebisku

 10.Žiadosť o pridelenie hrobového miesta Milan Giňo

 11. VZN o pyrotechnike

 12. Návrh Zmluvy o umiestnení samoobslužného boxu Balíkovo

 13. Žiadosť o vyjadrenie k projektovému zámeru výstavby veterného parku k.ú. obce Čaklov

 14.Žiadosť o vyjadrenie k prístupovej komunikácií ohľadom projektovému zámeru veterného parku

 15.Žiadosť o finančný príspevok - Rímskokatolícka farnosť Čaklov

 16. Rôzne

 17.Diskusia

 18.Záver

 ______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                           zverejnené : 9.2.2024

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 21.2.2024 / streda / o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Čaklov.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Návrhová komisia

4. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 501/1 Miroslav Tancož

5. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 501/5 Martin Kotľár

6. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 501/2 Milan Tancoš

7. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 335/3 Vladimír Hričák

8. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 335/5 Martina Kelemenová

9. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 550/3 Adriana Voľanská

10. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 550/4 Silvia Prokopiuk

11. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 335/ 15 Jozef Demeter

12. Spoluúčasť obce 20% na projekte oprava ihriska a šatní

13.Financovanie opatrovateľskej služby z vlastných zdrojov

14. Návrh na zmenu výšky úhrady za 1 hod. poskytovania opatrovateľskej služby

15. Návrh zásad hospodárenia s fiannčnými prostriedkami obce Čaklov 

16. Plán hlavných úloh pre obce na úseku CO obyvateľstva v r.2024

17 .VOĽBA hlavného kontrolóra obce

18. Rôzne

19.Diskusia

20. Záver

__________________________________________________________________________________________________________            

                                                                                                                                                          zverejnené 6.12.2023     

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

15.12.2023 /piatok / o 17.00.hod. v zasadačke Obecného úradu

               Program :

               1.Otvorenie zastupiteľstva

               

              2.Určenie zapisovateľa


3.Určenie návrhovej komisie

4.Kontrola uznesení zo dňa 28.8.2023, zo dňa 16.11.2023, zo dňa 29.11.2023

5.Schválenie VZN miestnych daniach na území obce Čaklov na r.2024

6.Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čaklov na r.2024

7.Zrušenie VZN č.9/2021 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia  ovzdušia na území obce Čaklov

8. Úprava rozpočtu obce za r.2023 - nákup vozidla

             

              9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

             

            10. Rôzne

           

            11.Diskusia

           

            12.Záver

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                        /zverejnené 22.11.2023/ 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov,

ktoré sa bude konať 29.11.2023 / streda/ o 17.00 hod.

Program :

1.Otvorenie zastupiteľstva

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4. Návrh VZN o miestnych daniach na území obce Čaklov na r.2024

5.Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čaklov na r.2024

6.Schválenie dotácie na rok 2024 na 1 dieťa na 1 CVČ

7.Schválenie - predaj nehnuteľnosti z parcely č.1400/35, trvalý trávnatý porast, LV č.663, k.ú.

Čaklov,o výmere 44 m2 pre kupujúeho Cyrila Huňáka Čaklov č.d.603

8.Žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv v 39 b.j.

9. Stanovisko kontrolóra  k návrhu rozpočtu na r.2024 a k návrhu viacročného rozpočtu 2024 - 2026

10.Schválenie  rozpočtu na r. 2024

11. Zmena nájomného v KD pre Emíliu Sabolovú bytom Bystré, od 1.12.2023   

12.Rôzne

a) návrh na zmenu nájomného v BD 335,550,508

b) inventarizačné komisie k 31.12.2023

11.Diskusia

12.Záver 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                             / zverejnené 3.11.2023 /      

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe podnetu zo zasadnutia predsedov komisií, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

16.11.2023 štvrtok / o  17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Návrhová komisia

4. Žiadosť o ukončenie nájmu v BD č.550 Viktória Humeniková č.bytu 14

5.Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v BD č.550 č.bytu 14

6. Žiadosť o ukončenie nájmu bytu v BD č.501 č.bytu 7

7. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v BD č.501 č.bytu 7- Monika Ovšáková

8. Žiadosť o ukončenie nájmu v BD č.550 Palenčík Dávid č. bytu 8

9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v BD č.550 č.8

10. Žiadosti o opakované žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv v bytoch 613/2, 13/3,615/1,616/3,617/1,617/3,619/2, 616/2, 621/1

11. Úprava rozpočtu ZŠ

12. Úprava rozpočtu obce r.2023

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Čaklov šk.r.2022/2023

14. VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii o poskytovaní elek.služieb obcou Čaklov

15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

16. Nákup 7-miestneho vozidla – dodávky

17. Návrh sadzby miestneho poplatku na rok 2024 kom. odpadu

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Záver

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                             /zverejnené 22.8.2023/

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe podnetu zo zasadnutia predsedov komisií, zvoláva starosta obce 4.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

28.8.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Kontrola uznesení z 1.2.3.zasadnutia ObZ

5 Žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv v bytovom dome 550 a bytovom dome 335

6. Žiadosť o byt : Palenčík Dávid 558/8, Štovková Anna 550/11

7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ Čaklov

8. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre 1 FC Čaklov

9. Schválenie zámeru odpredaja pozemku pre Cyrila Huňáka Čaklov 603

10.Rôzne

11.Diskusia

12.Záver

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 7.6.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 14.06.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa 

3. Návrhová komisia

4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 

5. Záverečný účet  a rozpočtové hospodárenie za r. 2022

6.Schválenie tvorby  rezervného fondu vo výške 10%  prebytku rozpočtového hospodárenia za r.2022

7.Žiadosť o finančnú výpomoc  na obnovu  požiarom poškod.rodinného domu Peter Tancoš

8.Projekt zdravotného strediska + spoluúčasť /projekt/ 

9. Projekt multifunkčného ihriska + spoluúčasť /projekt/

10.Oprava a rozšírenie Domu smútku 

11.Vybudovanie -workoutové ihrisko + spolúčasť /projekt/ 

12.Žiadosť o finančný príspevok  miestnej  rómskej komunity - výlet do Osvienčimu

13. Schválenie zámeru - kúpa pozemku Cyril Huňák  Čaklov 603

14. Ukončenie nájmu Mastiľáková Veronika v byt. j. 335/15

15.Pridelenie  bytu v byt.jednotke 335/15

16. Rôzne

17. Diskusia 

18. Záver 

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 11.5.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 17.5.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Schválenie-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

5.Ukončenie nájmu byt č.4 byt.j. 550 – Mariana Kmecová

6.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j. 335 – Mária Kmecová

7.Ukončenie nájmu byt č.5 byt.j. 335 -Miloš Marcin

8.Ukončenie nájmu byt č. 11 byt.j. 335 – Ing.Jozef Ungrady

9.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j.550 – Silvia Prokopiuk

10.Pridelenie bytu č.4 / byt. j. 550

11.Pridelenie bytu č.3 / byt. j. 335

12. Pridelenie bytu č.5/ byt.j. 335

13. Pridelenie bytu č.11/ byt. j. 335

14. Pridelenie bytu č.3 byt.j.550

15. Prerokovanie zákonnosti postupu obcí  pri prevode majetku-Okresná prokuratúra

16. Vodovodná prípojka - ZŠ 

17. Plán hlavných úloh  pre obec Čaklov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, v roku 2023

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Záver