Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa                                                      Vyvesené: 28.8.2023     Zvesené : 

Zámer predaja nehnuteľnosti z parcely č. 1400/35, trvalý trávnatý porast, LV č. 663, k.ú. Čaklov

o výmere 44 m2, pre kupujúceho Cyrila Huňáka, Čaklov č. 603.

Spôsob predaja : Podľa ustanovenia § 9 a/odst.8 písmeno e/ zákona 138/1991 o majetku obci ako prípad osobitného zreteľa.

Kupujúci túto výmeru pozemku bude využívať pre svoj prospech, obec pozemok neužíva a ani nevyužívala., nie je pre obec potrebný.

Podmienky predaja: cena: 5,-€/m2 – platba sa uskutoční po podpísaní zmluvy, prevodom na bežný účet obce.

Nadobúdateľ : Cyril Huňák Čaklov č.d.603, 094 35