Pozvanky na zasadnutie OZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      zverejnené : 24.5.2024

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

 30. 5.2024 /štvrtok/ o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Čaklov.

PROGRAM : 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa  
  3. Návrhová komisia 
  4.Územný plán obce
  5. Audítorská správa 
  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2023 
  7. Záverečný účet obce Čaklov za rok 2023
  8. Schválenie tvorby rezervného fondu 
  9.Úprava rozpočtu  za r. 2024
 10.Vyjadrenie firmy  k uzneseniu veterného parku 
 11.Rôzne
 12.Diskusia 

                                                                                                                                                                  zverejnené : 3.5.2024

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať10.5.2024 / streda / o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Čaklov.

 Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa

 3. Návrhová komisia

 4.Žiadosť o opakované uzavretie NZ – Bodnár Milan byt č.11Čaklov č.335 od 4.7.2024

 5. Žiadosti o opakované uzavretie NZ byty nižšieho štandardu byty od č. 623 – do č.635 od 1.7.2024

 6. Schválenie VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3/2023 ÚPN-O Čaklov,

 7. Schválenie zmien a doplnkov č. 3/2023 ÚPN-O Čaklov

 8.VZN o úhrade za sociálnu službu

 9. VZN o pohrebisku

 10.Žiadosť o pridelenie hrobového miesta Milan Giňo

 11. VZN o pyrotechnike

 12. Návrh Zmluvy o umiestnení samoobslužného boxu Balíkovo

 13. Žiadosť o vyjadrenie k projektovému zámeru výstavby veterného parku k.ú. obce Čaklov

 14.Žiadosť o vyjadrenie k prístupovej komunikácií ohľadom projektovému zámeru veterného parku

 15.Žiadosť o finančný príspevok - Rímskokatolícka farnosť Čaklov

 16. Rôzne

 17.Diskusia

 18.Záver

 ______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                           zverejnené : 9.2.2024

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 21.2.2024 / streda / o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Čaklov.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Návrhová komisia

4. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 501/1 Miroslav Tancož

5. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 501/5 Martin Kotľár

6. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 501/2 Milan Tancoš

7. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 335/3 Vladimír Hričák

8. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 335/5 Martina Kelemenová

9. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 550/3 Adriana Voľanská

10. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 550/4 Silvia Prokopiuk

11. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 335/ 15 Jozef Demeter

12. Spoluúčasť obce 20% na projekte oprava ihriska a šatní

13.Financovanie opatrovateľskej služby z vlastných zdrojov

14. Návrh na zmenu výšky úhrady za 1 hod. poskytovania opatrovateľskej služby

15. Návrh zásad hospodárenia s fiannčnými prostriedkami obce Čaklov 

16. Plán hlavných úloh pre obce na úseku CO obyvateľstva v r.2024

17 .VOĽBA hlavného kontrolóra obce

18. Rôzne

19.Diskusia

20. Záver

__________________________________________________________________________________________________________            

                                                                                                                                                          zverejnené 6.12.2023     

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

15.12.2023 /piatok / o 17.00.hod. v zasadačke Obecného úradu

               Program :

               1.Otvorenie zastupiteľstva

               

              2.Určenie zapisovateľa


3.Určenie návrhovej komisie

4.Kontrola uznesení zo dňa 28.8.2023, zo dňa 16.11.2023, zo dňa 29.11.2023

5.Schválenie VZN miestnych daniach na území obce Čaklov na r.2024

6.Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čaklov na r.2024

7.Zrušenie VZN č.9/2021 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia  ovzdušia na území obce Čaklov

8. Úprava rozpočtu obce za r.2023 - nákup vozidla

             

              9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

             

            10. Rôzne

           

            11.Diskusia

           

            12.Záver

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                        /zverejnené 22.11.2023/ 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov,

ktoré sa bude konať 29.11.2023 / streda/ o 17.00 hod.

Program :

1.Otvorenie zastupiteľstva

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4. Návrh VZN o miestnych daniach na území obce Čaklov na r.2024

5.Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čaklov na r.2024

6.Schválenie dotácie na rok 2024 na 1 dieťa na 1 CVČ

7.Schválenie - predaj nehnuteľnosti z parcely č.1400/35, trvalý trávnatý porast, LV č.663, k.ú.

Čaklov,o výmere 44 m2 pre kupujúeho Cyrila Huňáka Čaklov č.d.603

8.Žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv v 39 b.j.

9. Stanovisko kontrolóra  k návrhu rozpočtu na r.2024 a k návrhu viacročného rozpočtu 2024 - 2026

10.Schválenie  rozpočtu na r. 2024

11. Zmena nájomného v KD pre Emíliu Sabolovú bytom Bystré, od 1.12.2023   

12.Rôzne

a) návrh na zmenu nájomného v BD 335,550,508

b) inventarizačné komisie k 31.12.2023

11.Diskusia

12.Záver 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                             / zverejnené 3.11.2023 /      

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe podnetu zo zasadnutia predsedov komisií, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

16.11.2023 štvrtok / o  17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Návrhová komisia

4. Žiadosť o ukončenie nájmu v BD č.550 Viktória Humeniková č.bytu 14

5.Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v BD č.550 č.bytu 14

6. Žiadosť o ukončenie nájmu bytu v BD č.501 č.bytu 7

7. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v BD č.501 č.bytu 7- Monika Ovšáková

8. Žiadosť o ukončenie nájmu v BD č.550 Palenčík Dávid č. bytu 8

9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v BD č.550 č.8

10. Žiadosti o opakované žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv v bytoch 613/2, 13/3,615/1,616/3,617/1,617/3,619/2, 616/2, 621/1

11. Úprava rozpočtu ZŠ

12. Úprava rozpočtu obce r.2023

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Čaklov šk.r.2022/2023

14. VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii o poskytovaní elek.služieb obcou Čaklov

15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

16. Nákup 7-miestneho vozidla – dodávky

17. Návrh sadzby miestneho poplatku na rok 2024 kom. odpadu

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Záver

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                             /zverejnené 22.8.2023/

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe podnetu zo zasadnutia predsedov komisií, zvoláva starosta obce 4.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

28.8.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Kontrola uznesení z 1.2.3.zasadnutia ObZ

5 Žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv v bytovom dome 550 a bytovom dome 335

6. Žiadosť o byt : Palenčík Dávid 558/8, Štovková Anna 550/11

7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ Čaklov

8. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre 1 FC Čaklov

9. Schválenie zámeru odpredaja pozemku pre Cyrila Huňáka Čaklov 603

10.Rôzne

11.Diskusia

12.Záver

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 7.6.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 14.06.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa 

3. Návrhová komisia

4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 

5. Záverečný účet  a rozpočtové hospodárenie za r. 2022

6.Schválenie tvorby  rezervného fondu vo výške 10%  prebytku rozpočtového hospodárenia za r.2022

7.Žiadosť o finančnú výpomoc  na obnovu  požiarom poškod.rodinného domu Peter Tancoš

8.Projekt zdravotného strediska + spoluúčasť /projekt/ 

9. Projekt multifunkčného ihriska + spoluúčasť /projekt/

10.Oprava a rozšírenie Domu smútku 

11.Vybudovanie -workoutové ihrisko + spolúčasť /projekt/ 

12.Žiadosť o finančný príspevok  miestnej  rómskej komunity - výlet do Osvienčimu

13. Schválenie zámeru - kúpa pozemku Cyril Huňák  Čaklov 603

14. Ukončenie nájmu Mastiľáková Veronika v byt. j. 335/15

15.Pridelenie  bytu v byt.jednotke 335/15

16. Rôzne

17. Diskusia 

18. Záver 

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 11.5.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 17.5.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Schválenie-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

5.Ukončenie nájmu byt č.4 byt.j. 550 – Mariana Kmecová

6.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j. 335 – Mária Kmecová

7.Ukončenie nájmu byt č.5 byt.j. 335 -Miloš Marcin

8.Ukončenie nájmu byt č. 11 byt.j. 335 – Ing.Jozef Ungrady

9.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j.550 – Silvia Prokopiuk

10.Pridelenie bytu č.4 / byt. j. 550

11.Pridelenie bytu č.3 / byt. j. 335

12. Pridelenie bytu č.5/ byt.j. 335

13. Pridelenie bytu č.11/ byt. j. 335

14. Pridelenie bytu č.3 byt.j.550

15. Prerokovanie zákonnosti postupu obcí  pri prevode majetku-Okresná prokuratúra

16. Vodovodná prípojka - ZŠ 

17. Plán hlavných úloh  pre obec Čaklov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, v roku 2023

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Záver

Hlavny kontrolor a kronikár

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Koscelník
    
    

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.