Pozvanky na zasadnutie OZ

 OZNAM                                                                                                                                                                                                                                             /zverejnené 22.8.2023/

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe podnetu zo zasadnutia predsedov komisií, zvoláva starosta obce 4.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať

28.8.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Kontrola uznesení z 1.2.3.zasadnutia ObZ

5 Žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv v bytovom dome 550 a bytovom dome 335

6. Žiadosť o byt : Palenčík Dávid 558/8, Štovková Anna 550/11

7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ Čaklov

8. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre 1 FC Čaklov

9. Schválenie zámeru odpredaja pozemku pre Cyrila Huňáka Čaklov 603

10.Rôzne

11.Diskusia

12.Záver

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 7.6.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 14.06.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa 

3. Návrhová komisia

4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 

5. Záverečný účet  a rozpočtové hospodárenie za r. 2022

6.Schválenie tvorby  rezervného fondu vo výške 10%  prebytku rozpočtového hospodárenia za r.2022

7.Žiadosť o finančnú výpomoc  na obnovu  požiarom poškod.rodinného domu Peter Tancoš

8.Projekt zdravotného strediska + spoluúčasť /projekt/ 

9. Projekt multifunkčného ihriska + spoluúčasť /projekt/

10.Oprava a rozšírenie Domu smútku 

11.Vybudovanie -workoutové ihrisko + spolúčasť /projekt/ 

12.Žiadosť o finančný príspevok  miestnej  rómskej komunity - výlet do Osvienčimu

13. Schválenie zámeru - kúpa pozemku Cyril Huňák  Čaklov 603

14. Ukončenie nájmu Mastiľáková Veronika v byt. j. 335/15

15.Pridelenie  bytu v byt.jednotke 335/15

16. Rôzne

17. Diskusia 

18. Záver 

OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 11.5.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 17.5.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Schválenie-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

5.Ukončenie nájmu byt č.4 byt.j. 550 – Mariana Kmecová

6.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j. 335 – Mária Kmecová

7.Ukončenie nájmu byt č.5 byt.j. 335 -Miloš Marcin

8.Ukončenie nájmu byt č. 11 byt.j. 335 – Ing.Jozef Ungrady

9.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j.550 – Silvia Prokopiuk

10.Pridelenie bytu č.4 / byt. j. 550

11.Pridelenie bytu č.3 / byt. j. 335

12. Pridelenie bytu č.5/ byt.j. 335

13. Pridelenie bytu č.11/ byt. j. 335

14. Pridelenie bytu č.3 byt.j.550

15. Prerokovanie zákonnosti postupu obcí  pri prevode majetku-Okresná prokuratúra

16. Vodovodná prípojka - ZŠ 

17. Plán hlavných úloh  pre obec Čaklov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, v roku 2023

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Záver

Hlavny kontrolor a kronikár

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Koscelník
    
    

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.