Oznam

V zmysle zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách - Výbor pozemkového spoločenstva Čaklov-Hámre oznamuje a zároveň pozýva všetkých svojich členov, na riadne zasadnutie valného zhromaždenia za rok 2019, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2020 o 15. 30 hod. v kultúrnom dome v Čaklove. Účasť členov na zasadnutí je nutná nakoľko predmetom rokovania bude schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019, rozdelenie nájomného za rok 2019, voľba členov výboru a dozornej rady na obdobie 2020 -2024 ako aj prejednanie a schválenie materiálov vyplývajúcich z novely zákona č.110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Vstup do priestorov Kultúrneho domu  bude povolený len v ochrannom  rúšku a po dezinfekcií  rúk. 

Výbor Pozemkového spoločenstva Čaklov-Hámre