Spevnená plocha RB 501

Názov zákazky:  Spevnená plocha RB 501, stavebná časť 

1. Výzva súbor PDF

2.A Príloha č.1 krycí list rozpočtu,rekapitulácia,rozpočet  súbor PDF

2.B Príloha č.1 krycí list rozpočtu,rekapitulácia,rozpočet súbor XLSX

3.A Príloha č.2 súhrnný list stavby,rekapitulácia objektov stavby súbor PDF

3.B Príloha č.2 súhrnný list stavby,rekapitulácia objektov stavby súbor XLSX

4. A Príloha č.3 návrh zmluvy o dielo súbor PDF

4. B Príloha č.3 návrh zmluvy o dielo súbor DOC