Obecné symboly

Erb obce

Erb obce ČaklovErb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný bocian v zlatej zbroji. V tejto podobe je erb obce zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky.

 

Vlajka obce Čaklov

Zástava obce

Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách: modrej 1/8, žltej 1/8, modrej 1/8,  bielej 2/8, zelenej 1/8,  žltej 1/8,  a zelenej 1/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce

Na pečatí obce je erb obce s kruhopisom  obec Čaklov. Priemer raznice je 36 mm. Pečať obce sa používa na slávnostné dokumenty, pozvánky, diplomy, čestné uznania apod. a na všetky verejné uznania a pochvaly, ktoré udelí obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Odtlačok obecného pečatidla z 1. polovice 19. storočia

Odtlačok nápisorvéko pečatidla z roku 1904

Odtlačok súčasného obecného pečatidla

Odtlačok obecného pečatidla z 1. polovice 19. storočia

Odtlačok nápisorvéko pečatidla z roku 1904

Odtlačok súčasného obecného pečatidla

Symboly obce Čaklov  sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou  C-89/2000.