Základné informácie o obcii

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú predhorie Slánskych hôr. Obec susedí na severe s obcou Soľ, na východe s Komaranami a Nižným Kručovom, na juhu s Vranovom - mestskom časťou Obec ČaklovK 31.12.2018 mala 2608 obyvateľov.

368 rodinných domov

10 bytových domov
33 bytov nižšieho štandardu

39 bytov nižšieho štandardu 

Obcou prechádza štátna cesta č.18 Prešov – Vranov. Obec je poslednou obcou 6 km pred mestom Vranov nad Topľou. Stred obce má nadmorskú výšku 135 m. Chotár obce má nadmorskú výšku v rozpätí 131 až 252 m. Územím obce preteká v smere sever – juh rieka Topľa a v smere západ – východ Zámutovský potok. Priemerná ročná teplota 8,6 C, priemerné ročné zrážky 650 mm. Obec patrí medzi najväčšie a najstaršie obce obvodu Vranov nad Topľou. K 31.12.2010 mala 2402 obyvateľov, v obci je veľmi silná rómska komunita, ktorá má 1145 členov (47,6%). Občania bývajú 395 rodinných domoch, 8 bytových domoch a 33 bytoch nižšieho štandardu.

Aj keď obec nemá poštový úrad a je pričlenená k pošte Soľ, PSČ 094 35, je známa tým, že tu viac ako 50 rokov pôsobí Stredná poľnohospodárska a záhradnícka škola, od roku 1967 Stredné odborné učilište poľnohospodárske a od roku 1984 Stredná priemyselná škola dopravná. V súčastnosti tieto školy sú spojené pod jedno riaditeľstvo pod názvom Spojená škola. V obci je aj úplná Základná škola a Materská škola. Všetky školy boli v rokoch 2010-2011 zrekonštruované, opravené a zateplené, okná boli zamenené za plastové. V obci pôsobia všeobecný a zubný lekár.

Najväčší rozvoj obec zaznamenala po druhej svetovej vojne ,ale najmä v rokoch 1960-1970 v tomto období bolo postavených 110 rodinných domov. V rokoch 1970 -1980 na rómskej osade bolo postavených 42 rodinných domov a dve 8 bytové bytovky. Obec je taktiež známa tzv. roľníckym – cholerovým povstaním v r. 1831, vtedy mala 453 obyvateľov (od 22.júna do 27.augusta, na choleru zomrelo 93 osôb). Po potlačení povstania, pred Čaklovom boli popravení traja povstalci.

Obec žije aj bohatým cirkevným životom. Podstatnú časť obyvateľstva tvoria rímskokatolíci, ktorí vystavali nový farský kostol dokončený v r.2001 zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.Evanjelici a.v. postavili kostol v roku 1977.Greckokatolíci na svoje liturgické sväté omše využívajú starý rímskokatolícky kostol postavený v r. 1861. Svedkovia Jehova na svoje zhromaždenia chodia do Vranova n.T.

Obec sa môže pochváliť dedinskou folklórnou skupinou, ktorá svoju činnosť započala v roku 1981 a zožala mnoho úspechov na súťažiach a prehliadkach.

Aj keď v obci nemáme žiadnu historickú stavbu, kaštieľ ktorý sa spomína v roľníckom povstaní bol asanovaný v r.1966 a posledný domček pokrytý slamou, ktorý patril pôvodne zemanovi Csaklayovi , neskoršie bol zbúraný v r.1975. Oproti miestu kde stal, stojí mohutný viac ako dvestoročný dub, ktorý prekrýva štátnu cestu a pamätá si mnoho z toho čo sa v obci stalo , napríklad aj to ako po porážke pri Slávkove, popod neho domov sa vracala 12 tisícová armáda ruských kozákov.

Na záver možno povedať, že Čaklov za viac ako 700 rokov svojej existencie, vyrástol z malej roľníckej osady na modernú rozvíjajúcu sa obec s upraveným stredom obce, vybudovaným Domom smútku, úplnou plynofikáciou, na 80 % vybudovanou kanalizáciou, vybudovaným verejným vodovodom, ale aj s vyspelým obyvateľstvom, ktoré verí v ešte úspešnejšiu budúcnosť svoju i svojej obce.