Informácia o podporenom projekte

Obec Čaklov získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

Regenerácia rómskej osady obce Čaklov,

Ktorý je podporený z operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1Regenerácia sídiel č. výzvy ROP 4.1.c- 2009/01

Miesto realizácie projektu: Obec Čaklov, miestna časť- rómska osada

Hlavným cieľom projektuje regenerácia a revitalizácia rómskej osady  v obci Čaklov  využívanú v plnej miere občanmi rómskej komunity. Doterajší stav bol nevyhovujúca infraštruktúra osady a to najmä neupravené miestne komunikácie a chodníky po rozkopávkach pri realizácii potrubných rozvodov kanalizácii a verejného vodovodu, nevyhovujúci stav autobusovej zástavky a  úpravy verejného priestranstva a zelene. Realizácia podporeného projektu prispeje k zlepšeniu infraštruktúry a prinesie pre občanov rómskej komunity, ktorá tvorí ....% z celkového počtu obyvateľov obce zvýšenie kvality a bezpečnosti života v centrálnej časti rómskej osady v obci.
 
Realizácia projektu pozostáva a zahrňuje:
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii
SO 02 – Rekonštrukcia chodníkov
SO 03 -  Rekonštrukcia zelene
SO 04 – Autobusová zastávka
SO 05 – Spevnená plocha
SO 06 -  Drobná architektúra

Po ukončení projektu budú naplnené nasledujúce ukazovatele:
Počet regenerovaných sídiel so zameraním na zlepšenie situácie MRK: 1
Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu: 4
Počet projektov identifikovaných USVRK ako cielene zameraných na MRK: 1
Hodnota projektu identifikovaného USVRK ako cielene zameraného na MRK: 275.264,41€

Časový harmonogram:      
Dátum začatia realizácie :  04/2012
Dátum ukončenia realizácie . 06/2013
Výška poskytnutého NFP (95% oprávnených výdavkov): 259 667,98€

Tento projekt je realizovaný s podporou  EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Riadiaci orgán pre regionálny operačný program
www.ropka.sk

Investícia do vašej budúcnosti

Vývoj názvu obce


1327 - Chaklo

1402, 1410, 1493, 1550, 1635 - Chaklyo

1405 - Chaklyow

1471 - Czaklo

1519, 1524 - Chaklo

1601 - Czaklio

1. pol. 17. stor. - Cziaklio

1773 - Csaklyó, Cžaklow

1786 - Cschaklyo

1808 - Csaklyó, Cžaklowce

1863 - Csáklyó

1873 - Csaklya

1877, 1913 - Csáklyó

1920 - Čekľov

1927 - Čaklov
 
Starostovia a vládni komisári
1839 - 1849 - Tomáš Berta
1869 - Baník
1870 - Kostura
1911 - 1915 - Ján Ungrady
1915 - 1919 - Hurňák
1919 - 1920 - Michal Mata
1920 - 1923 - Ján Demko
1923 - 1927 - Ján Demčák
1927 - 1931 - Andrej Mihalčín
1931 - Michal Baník
? - 1938 - Jozef Figeľ
1938 - 1944 - Ján Plachý
1944 - 1945 - Michal Mihok
 
Predsedovia MNV
1945 - 1946 - Andrej Demčák
1946 - 1952 - Jozef Demčák
1952 - 1957 - Michal Demko
1957 - 1960 - Mikuláš Demeter
1960 - 1968 - Andrej Demeter
1968 - 1972 - Michal Kachman
1972 - 1976 - František Ragan
1976 - 1990 - Juraj Brila
1990 - 1992 - Andrej Demeter
 
Starostovia
1992 - 1998 - Andrej Demeter
1998 - 2002 - Juraj Brila
2002 - 2010 - Jaroslav Demčák
od 2010 - Andrej Dragula