Informácia o podporenom projekte

Obec Čaklov získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

Regenerácia rómskej osady obce Čaklov,

Ktorý je podporený z operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1Regenerácia sídiel č. výzvy ROP 4.1.c- 2009/01

Miesto realizácie projektu: Obec Čaklov, miestna časť- rómska osada

Hlavným cieľom projektuje regenerácia a revitalizácia rómskej osady  v obci Čaklov  využívanú v plnej miere občanmi rómskej komunity. Doterajší stav bol nevyhovujúca infraštruktúra osady a to najmä neupravené miestne komunikácie a chodníky po rozkopávkach pri realizácii potrubných rozvodov kanalizácii a verejného vodovodu, nevyhovujúci stav autobusovej zástavky a  úpravy verejného priestranstva a zelene. Realizácia podporeného projektu prispeje k zlepšeniu infraštruktúry a prinesie pre občanov rómskej komunity, ktorá tvorí ....% z celkového počtu obyvateľov obce zvýšenie kvality a bezpečnosti života v centrálnej časti rómskej osady v obci.
 
Realizácia projektu pozostáva a zahrňuje:
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii
SO 02 – Rekonštrukcia chodníkov
SO 03 -  Rekonštrukcia zelene
SO 04 – Autobusová zastávka
SO 05 – Spevnená plocha
SO 06 -  Drobná architektúra

Po ukončení projektu budú naplnené nasledujúce ukazovatele:
Počet regenerovaných sídiel so zameraním na zlepšenie situácie MRK: 1
Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu: 4
Počet projektov identifikovaných USVRK ako cielene zameraných na MRK: 1
Hodnota projektu identifikovaného USVRK ako cielene zameraného na MRK: 275.264,41€

Časový harmonogram:      
Dátum začatia realizácie :  04/2012
Dátum ukončenia realizácie . 06/2013
Výška poskytnutého NFP (95% oprávnených výdavkov): 259 667,98€

Tento projekt je realizovaný s podporou  EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Riadiaci orgán pre regionálny operačný program
www.ropka.sk

Investícia do vašej budúcnosti

Zamestnanci obecného úradu

 • Ekonómka
 • Správa daní a poplatkov
 • Projekty, dane a poplatky
 • Sociálna oblasť
 • Sekretariát úradu
 • Bc. Petronela  Bižová
 • Bernardína Olexová
 • Mgr. Mária Verebová
 • Helena Krištová
 • Marcela Kocáková
 • ekonom@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • socialne@obeccaklov.sk
 • sekretariat@obeccaklov.sk

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Koscelník

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.