Zverejnené zmluvy 2013

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Kúpna zmluva [PDF]  JUGOMA spol. s.r.o.
Sečovce
IČO: 36599921
 Traktorový náves - vlečka  5.446,00 €  31.12.2013 31.12.2013 
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.117/2012 [PDF] Chemkostav a.s.
Michalovce
IČO: 36 191 892 
 zmeny a doplnenia - realizácia stavby Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV  viď dodatok č.2 - zmluva o dielo č.117/2012  20.12.2013 23.12.2013 
Zmluva o združenej dodávke elektriny
č.5100307757B/2013
[PDF]
Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
združená dodávka elektriny k trafostanici stavby Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV 610 €/mes. 22.11.2013 22.11.2013
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.100789005 ZoP [PDF] Východoslovenská distribučná a.s.
Košice
IČO: 36599361 
pripojenie trafostanice stavby Čaklov -zvýšenie kapacity ČOV do distribučnej sústavy   platobné podmienky uvedené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy 13.11.2013  15.11.2013 
Kúpna zmluva o dielo č.16/2013 [PDF]  JUGOMA spol. s.r.o.
Sečovce
IČO: 36599921
nákup univerzálneho poľnohospodárskeho kolesového traktora   23.994,00 €  15.11.2013 15.11.2013 
Kúpna zmluva [PDF] Cyril Huňák a manželka Kvetoslava
Čaklov 602
prevod vlastníckych práv nehnuteľnosti 100,00 € 07.11.2013 11.11.2013
Zmluva o dielo [PDF]
INBAP s.r.o.
Vranov nad Topľou
IČO: 44700571
Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka 29.784,00 € 28.10.2013 28.10.2013
Mandátna zmluva č. 131011 [PDF] Enviroline s.r.o.
Košice
IČO: 31713645
projektová dokumentácia "Čaklov - ČOV zvýšenie kapacity" 11.484,00 € 11.10.2013 15.10.2013
Kúpna zmluva č. 07102013 [PDF] DUBLINO Slovakia s.r.o.
Košice
IČO: 45721416 
Dodanie stoličiek do KD  vrátane dopravy a zloženia do miesta dodania   3.984,10 €  08.10.2013 08.10.2013 
Zmluva o dielo č.7 [PDF]  INBAP s.r.o.
Vranov nad Topľou
IČO: 44700571
Rekonštrukcia ulice Záhumne 2 v obci Čaklov - Rekonštrukcia chodníka  35.508,10 €  08.10.2013  08.10.2013 
Zmluva o dielo [PDF] INBAP s.r.o.
Vranov nad Topľou
IČO: 44700571
výspravky výtlkov na miestnych komunikáciach v rozlohe 107 m2 42 €/1 m2 15.08.2013 16.08.2013
Zmluva o dielo [PDF] INBAP s.r.o.
Vranov nad Topľou
IČO: 44700571 
pokládka asfaltového koberca hrúbky 4 cm v celkovej rozlohe 1000 m2 chodníky MŠ,ZŠ a asfaltovanie nádvoria MŠ,ZŠ v Čaklove   9,60 €/m2  15.08.2013 16.08.2013 
Zmluva o dielo č.D 237/2013 [PDF]  KAMTEL spol. s.r.o.
Kendice
IČO: 36660990
Dodávka, montáž, kamerového systému   6249,60 € 25.07.2013  26.07.2013
Komisionárska zmluva [PDF]  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášíková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396 674
dodanie stravných lístkov - jedálnych kupónov  11.880,00 €  21.06.2013  24.06.2013 
Zmluva č.112/2013/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r.2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality [PDF]  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obvodný úrad Prešov
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
IČO: 00151866
Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Čaklov  5000,00 €  07.06.2013 10.06.2013
Poistná zmluva č.3007010077 [PDF] UNIQA poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00653501
poistenie budovy OcÚ 403,28 € 06.03.2013 07.03.2013
Zmluva o termínovanom úvere č. 154/2013/UZ + dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenke č. 250/2013/D [PDF] Všeobecná úverová banka a.s.
Bratislava
IČO: 31320155
Preklenovací úver k projektu "Revitalizácia centra rómskej osady obce Čaklov" 56.500,00 € 20.02.2013 20.02.2013
Poistka č.6573514444 [PDF] Kooperatíva a.s.
Košice
IČO: 0058441
Poistenie detské ihrisko + 2 autobusová zástavky + úrazové poistenie detí MŠ 403,02 € 14.02.2013 15.02.2013
Zmluva o dielo [PDF] BALWEEN SLOVAKIA s.r.o.
Hencovská 1871/46
Vranov n.T.
IČO: 44994885
Dodávka a montáž informačnej tabule k projektu "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV" podľa odsúhlaseného grafického návrhu 1320,00 € 13.02.2013 13.02.2013
Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č.878/2011/UZ [PDF] VÚB a.s.
Mlynské Nivy 1
Bratislava
IČO: 31320155
zmena termínu deň poskytnutia zmluvy o úvere č.878/2011/UZ viď zmluva o úvere č.878/2011/UZ 31.01.2013 31.01.2013
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy: 124/1.2 MP/2011 [PDF] Ministerstvo ŽP SR
Nám.Ľ.Štúra 1
812 35 Bratislava
IČO: 42181810
zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV" 3.260.693,27 € 29.01.2013 30.01.2013
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.117/2012 [PDF]

Chemkostav a.s. 071 01 Michalovce IČO: 36191 892

OHL ŽS a.s. Brno,602 00 ČR IČO: 463 42 796,

OHL ŽS a.s.organizačná zložka 841 03 Bratislava IČO:35881879   

OHL Pozemné stavby a.s. 841 03 Bratislava IČO: 43941664

Dynamik Holding a.s.949 01 Nitra IČO: 34134557

zmeny a doplnenia k Zmluve o dielo č.117/2012 ktorej predmetom je realizácia zákazky "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV" viď zmluva o dielo č.117/2012 23.01.2013 23.01.2013
Zmluva č.1/2013 [PDF] EDENRED Slovakia s.r.o.
Bratislava
IČO: 31328695
zmluva o dodaní stravovacích poukážok 11.880,00 € 16.01.2013 17.01.2013
Dodatok k poistnej zmluve č.801 8575748 [PDF] Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 13,75 € 13.01.2013 13.01.2013
Poistná zmluva [PDF] Allianz
Dostojevského rad 4
Bratislava
IČO: 00151700
Poistenie bytových domov 501, 502, 508 302,38 € 11.01.2013 14.01.2013

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024